Nieuws 2008

Opiniërende raadsvergadering Gebiedsvisie West

GEMERT - Woensdag 24 september houdt de gemeenteraad van Gemert-Bakel een opiniërende raadsvergadering over de concept Gebiedsvisie Gemert-West. In deze visie worden de ontwikkelingen beschreven die plaats mogen vinden aan de westzijde van Gemert. Een van de gespreksonderwerpen is de zogeheten 'rode contour' die in strijd met het bestemmingsplan Centrumgebied rondom de ommuurde tuin tegenover het kasteel is getekend. De bijeenkomst begint 20:00 uur in het gemeentehuis.

Lees meer...

College wijst bouwverzoek 80 woningen Congregatie af

GEMERT - Het college van burgemeester en wethouders heeft vanochtend een verzoek voor de bouw van in totaal 80 woningen aan de H. Geestlaan afgewezen. De Congregatie van de H. Geest heeft op 8 september een formeel verzoek ingediend voor de bouw van een drietal domeinen met elk 20 woningen en daarnaast nog eens 20 woningen op vrije boskavels gelegen aan de H. Geestlaan, Witte Brug en Schoorswinkel. Deze woningen maakten onderdeel uit van het totaalplan van de Congregatie met de titel 'Buitenplaats Gemert'.

Lees meer...

Bezwaarschrift tegen woningbouw tegenover kasteel

Gemeente Gemert-Bakel
College van burgemeester en wethouders
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO)
p/a Hopveld 10
5421 CE Gemert

BETREFT: Zienswijze ten aanzien van het voornemen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Centrumgebied 1997 ex artikel 19 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de bouw van 28 woningen, religieuze voorzieningen en bijbehorende parkeergelegenheid op het perceel kadastraal bekend staande als N591 te Gemert en plaatselijk bekend staande als Heilige Geestlaan ongenummerd.

Gemert, 21 augustus 2008

Geacht college,

Door middel van deze brief met bijlagen brengt het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) haar zienswijze in tegen uw voornemen om vrijstelling te verlenen op het bestemmingsplan Centrumgebied ex artikel 19 lid 2 WRO om de bouw van 28 woningen, religieuze voorzieningen plus parkeergelegenheid in de ommuurde tuin tegenover het kasteel van Gemert mogelijk te maken.

Het bestuur van SSO en de binnen deze stichting opererende initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur' kunnen zich niet met uw voornemen verenigen, omdat zij van mening zijn dat onderhavige locatie onderdeel uitmaakt van een cultuurhistorisch waardevol gebied, een innige relatie heeft met de kleinschalige bebouwing en padenstructuur van Schoorswinkel en tevens onderdeel is van het Rijksmonument 'Complex Historische Buitenplaats Kasteel Gemert'. Om die redenen vinden wij dat genoemde locatie en omgeving gevrijwaard dient te blijven van bebouwing.

Wij vinden de ruimtelijke onderbouwing waarop u uw voornemen baseert op talloze punten slecht,  niet onderbouwd en derhalve onvolledig, ontoereikend en niet overtuigend. Verder vinden wij dat u ten aanzien van onderhavig verzoek ten onrechte gebruik maakt van ex artikel 19 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening.

Als bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving achten wij ons statutair verplicht op te komen voor behoud van de karakteristieke eigenschappen van het gebied Schoorswinkel en omgeving, een evenwichtige inrichting van het gebied op het terrein van ruimtelijke ordening en te streven naar behoud van het milieu en bescherming van de natuur.

Tussenstand: 1.400 bezwaarschriften tegen bouwplan

GEMERT – De Initiatiefgroep ‘Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!’ heeft vanochtend namens de inwoners van Gemert-Bakel bijna 1.400 bezwaarschriften / zienswijzen aangeboden aan het gemeentebestuur. Daarin tekenen de bezwaarmakers protest aan tegen het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de bouw van een appartementencomplex tegenover het kasteel mogelijk te maken. De Initiatiefgroep deed nogmaals een klemmend beroep op het college af te zien van bebouwing en het gebied te behouden zoals het nu is. "Met het kasteel in zijn omgeving zoals die nu is, bezit Gemert een juweel in een groene zetting. Wie is zo dom om goud en juwelen te willen omzetten in stenen? Wij passen daar voor!”, aldus woordvoerder Jacques van Lankveld.

Lees meer...