Bouwen tegenover kasteel niet definitief

Hopveld uitzicht op ommuurde tuinDEN BOSCH - Het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten, ofwel GS) heeft vandaag een brief gezonden aan alle mensen die een zienswijze hebben ingediend tegen de vrijstelling van het bestemmingsplan Centrumgebied 1997. In de brief wordt aangegeven dat GS een 'verklaring van geen bezwaar' hebben afgegeven aan de gemeente Gemert-Bakel. Met deze verklaring kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot het verlenen van vrijstelling om de bouw van Het Convent tegenover het kasteel mogelijk te maken.
 
Het provinciebestuur meldt verder in de brief dat tegen het besluit om een 'verklaring van geen bezwaar' af te geven geen mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken. Wel wordt er -terecht- op gewezen dat in een later stadium bezwaar kan worden aangetekend tegen het verlenen van de gevraagde vrijstelling c.q. bouwvergunning door het college van burgemeester en wethouders.
 
Dit betekent dus dat de bouw tegenover het kasteel niet definitief is.

Een extra aandachtspunt is dat de hierboven genoemde vrijstelling en bouwvergunning pas verleend kan worden door het college, nadat de procedure voor het verkrijgen van een monumentenvergunning is afgerond. Deze procedure wordt vandaag, vrijdag 16 januari, aangekondigd in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad:

ONTWERP-MONUMENTENVERGUNNING
Ontwerp monumentenvergunning voor het:
- oprichten van 28 wooneenheden met algemene voorzieningen, Heilige Geestlaan ong., Gemert (08.0789) verzenddatum 13-01-2009
Tegen deze besluiten kan door een ieder binnen zes weken na de datum van verzending een zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
De zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waarop de zienswijze is gericht en de motivering van de zienswijze.


  • Het staat iedereen vrij om van bovenstaande mogelijkheid gebruik te maken. De initiatiefgroep gaat dat in elk geval zeker doen.In een later stadium komen we bij u terug met vervolgstappen.

Initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'