Advies: teken intrekkingsverklaring rechtbank

brief rechtbankDEN BOSCH - Mensen die een beroepschrift hebben ingediend tegen de bouwplannen tegenover het kasteel hebben deze week allemaal een brief van de rechtbank ontvangen, waarin staat dat de gemeente Gemert-Bakel de verleende monumentenvergunning voor Het Convent heeft ingetrokken. Bij deze brief zat een zogeheten 'Intrekkingsverklaring'. Stichting Schoorswinkel adviseert alle bezwaarmakers om de intrekkingsverklaring te ondertekenen en terug te sturen naar de rechtbank.

 

De noodzaak om het beroep te handhaven is komen te vervallen aangezien de gemeente Gemert-Bakel op 6 oktober het besluit heeft genomen om de verleende bouwvergunning in te trekken. U kunt hierover meer lezen in het artikel 'College B&W trekt monumentenvergunning in' en de bijlagen onderaan deze pagina.
 
De brief die de rechtbank heeft verzonden kan onderstaande tekst (of van soortgelijke strekking) bevatten:

Geachte heer/mevrouw,

Onder verwijzing naar bijgevoegd schrijven verzoek ik u mij mede te delen of de inhoud daarvan u
aanleiding geeft het ingestelde beroep in te trekken. Zo ja, dan kunt u daarvoor gebruik maken van bijgaande intrekkingsverklaring.

Indien u het beroep wenst te handhaven, verzoek ik u mij dit mede te delen onder vermelding van de
redenen daarvan.
 
Uw bericht zie ik gaame binnen 3 weken na de dagtekening van deze brief tegemoet.

Hoogachtend, de griffier.
 
 
Ter toelichting stond vrijdag 16 oktober 2009 onderstaande bericht in de gemeenterubriek van Gemert-Bakel:
 
[BEGIN CITAAT GEMEENTERUBRIEK]
 

Indieners beroepschrift ontvangen verklaring tot intrekking van de Rechtbank
Gevolgen intrekken monumentenvergunning nieuwe huisvesting paters
 
De Congregatie van de Heilige Geest heeft op verzoek van de gemeente de aanvraag voor een monumentenvergunningmonumentenvergunning voor het oprichten van wooneenheden met algemene voorzieningen aan de Heilige Geestlaan ongenummerd in Gemert, op 6 oktober 2009 formeel ingetrokken. De RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de Rechtbank zijn van dit besluit op de hoogte gebracht.
 
Vervolg procedure via de Rechtbank
Omdat de procedure via de Rechtbank loopt en om onduidelijkheid te voorkomen, is in overleg met de Rechtbank besloten om de communicatie naar de indieners van een beroepschrift via de Rechtbank te laten verlopen. De afgelopen weken en komende week stuurt de Rechtbank alle indieners van een beroepschrift een ontvangstbevestiging met een verklaring tot intrekking.
voor nieuwe huisvesting van de paters (het Convent) ingetrokken. Inmiddels heeft het college van B&W het besluit, genomen op 7 juli 2009 voor het verlenen van een

 

Als u deze verklaring ondertekent, dan trekt u uw beroep in en hoeft u geen griffierecht te betalen. Indien u uw beroep niet intrekt, dan zal de Rechtbank uw beroep in behandeling nemen. Omdat er echter geen juridisch feit meer is, de monumentenvergunning is tenslotte al ingetrokken, zal uw beroep ongegrond worden verklaard.

 
[EINDE CITAAT GEMEENTERUBRIEK]
 
Advies Stichting Schoorswinkel en Omgeving: teken de intrekkingsverklaring
Stichting Schoorswinkel en Omgeving adviseert mensen de intrekkingsverklaring die bij de brief is gevoegd, te ondertekenen en terug te sturen naar de rechtbank. Daarmee wordt het beroepschrift formeel ingetrokken. Aan het tekenen van de intrekkingsverklaring zijn (behalve een postzegel) geen kosten verbonden. Het betalen van de griffierechten is niet nodig.
 
 
Vragen?
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Stichting Schoorswinkel en Omgeving p/a Heuvelsepad 44 of stel uw vraag via dit e-mailformulier.