De "driehoek" bij de Haag.

GEMERT - De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft 5 februari 2024 ingestemd met het bestemmingsplan 'De Haag, kasteel Gemert'. Het plan voorziet in de bouw van woningen op de “driehoek” bij de Haag. Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft beroep aangetekend tegen bebouwing van dit perceel, omdat hierdoor de historische zichtlijnen worden aangetast en er een precedent ontstaat voor verdere bebouwing.

Het driehoekige perceel op de hoek de Haag en Jezuïtenlaan is altijd onderdeel geweest van de voormalige kasteelboerderij, maar raakte na de aanleg van de West-Om / Komweg afgesneden van het huisperceel van de boerderij. Het bebouwen van deze locatie doet afbreuk aan het historisch karakter van deze locatie.

Evenals de bouwplannen in de Ommuurde tuin is op geen enkele wijze aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt dat woningbouw bij De Haag noodzakelijk zou zijn voor behoud en herstel van het kasteelcomplex. Stichting Schoorswinkel en Omgeving kan verder inhoudelijk niet vooruitlopen op de ingediende beroepsgronden, maar heeft goede hoop dat de aangedragen argumenten uiteindelijk gegrond worden verklaard door de Raad van State.

Om de beroepszaken financieel te bekostigen, is Stichting Schoorswinkel en Omgeving een donatiecampagne gestart. Inwoners en andere belanghebbenden die de bijzondere waarde van de Historische Buitenplaats Kasteel Gemert een warm hart toe dragen, wordt gevraagd een klein bedrag over te maken via iDeal. Ga naar onze speciale Donatiepagina:

Help mee: behoud Historische Buitenplaats