GEMERT - Van 12 oktober tot en met 23 november 2009 ligt op het gemeentehuis van Gemert-Bakel de ontwerp monumentenvergunning ter inzage voor de casco restauratie van het kasteel. De vergunning heeft betrekking op de restauratie van de hoofdgebouwen van het kasteel. Hieronder vallen onder meer het poortgebouw, donjon, voorburcht (Jezuïtenvleugel) en de hoofdburcht.

De letterlijke tekst van de aankondiging in de gemeenterubriek:

Van 12 oktober tot en met 23 november 2009
Ontwerp monumentenvergunning casco restauratie Kasteel Gemert ter inzage

Nadat het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) een positief advies heeft afgegeven voor de cascorestauratie van het Kasteel Gemert, zijn burgemeester en wethouders voornemens om een monumentenvergunning te verlenen aan De Nederlandse provincie van het Religieus Instituut "De Congregatie van de Heilige Geest", Ridderplein 17, Gemert voor de cascorestauratie van het Kasteel Gemert op de locatie Ridderplein 11 tot en met 17.

Inzien stukken
De ontwerpbeschikking ligt van maandag 12 oktober 2009 tot en met maandag 23 november 2009 ter inzage bij Loket Bouwen en Wonen in het gemeentehuis, Ridderplein 1 in Gemert. Inzage is mogelijk op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag van 17.00 tot 19.00 uur. Ook kan er een afspraak worden gemaakt om buiten de bezoekuren de meldingen en beschikkingen in te zien. Het gemeentehuis en Publiekservice zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0492) 37 85 00. Het postadres van de gemeente en van het college van burgemeester en wethouders is Postbus 10.000, 5420 DA Gemert.

Indienen zienswijzen
Gedurende de hierboven vermelde inzagetermijn kunnen gemotiveerde zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De zienswijzen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het is ook mogelijk om mondeling zienswijzen in te dienen tijdens een openbare zitting over de ontwerpbeschikking. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

De zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de aanvrager, de datum, een omschrijving van de ontwerpbeschikking waartegen de zienswijzen zijn gericht en de gronden van de zienswijzen. Degenen die zienswijzen hebben ingebracht als hierboven omschreven worden in de gelegenheid gesteld beroep tegen de verleende monumentenvergunning / beschikking in te dienen.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving vindt het een goede zaak dat een begin wordt gemaakt met de restauratie van het kasteelcomplex. Wij zullen echter bovenstaande stukken kritisch gaan bekijken en -indien nodig- daarop gaan reageren. Wij roepen inwoners van Gemert-Bakel op om actief betrokken te blijven bij het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving p/a Heuvelsepad 44, Gemert.