GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel heeft vrijdag 25 september in een persbericht aangekondigd dat de Congregatie van de H. Geest op verzoek van het college van burgemeester en wethouders de aanvraag voor de monumentenvergunning van 9 januari 2009 heeft ingetrokken. Als reden wordt genoemd dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) het eerder afgegeven positieve advies heeft bijgesteld met betrekking tot het slopen van de bijgebouwen binnen de ommuurde tuin en het maken van openingen in de tuinmuur.

'Met het intrekken van deze aanvraag is er geen basis meer voor de nu lopende gerechtelijke procedure (1.395 beroepschriften) tegen het verlenen van de monumentenvergunning voor het bouwen van Het Convent', aldus stelt de gemeente in het persbericht. Veel mensen denken dat hiermee de bouwplannen in de ommuurde tuin van tafel zijn. Dat is echter nog maar de vraag.

Het feit dat de Congregatie van de H. Geest de aanvraag heeft ingetrokken, betekent niet automatisch dat de door het college verleende monumentenvergunning eveneens is ingetrokken. Dat besluit moet het college zelf nemen en schriftelijk doorgeven aan de rechtbank. Op dit moment loopt er namelijk een beroepszaak bij de rechtbank tegen de verleende monumentenvergunning. Afgelopen donderdag heeft de fractie Lokaal Realisten daarover vragen gesteld in de gemeenteraad, maar het college weigerde daar toen antwoord op te geven.

Fragment uit de raadsvergadering van 1 oktober 2009

Stichting Schoorswinkel en Omgeving stuurde eerder al een brief naar het college om meer helderheid te scheppen voor de mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend. In die brief staan drie vragen:

1. Betekent het intrekken van de aanvraag van de Congregatie van de H. Geest dat het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel de op 7 juli 2009 door hen verleende monumentenvergunning voor Het Convent heeft ingetrokken c.q. gaat intrekken?
2. Welke concrete stappen gaat het college van burgemeester en wethouders ondernemen om de rechtbank in 's-Hertogenbosch hiervan op de hoogte te stellen?
3. Welke concrete stappen gaat het college ondernemen om de bezwaarmakers van bovenstaande ontwikkelingen op de hoogte te brengen? Tot op heden heeft de gemeente geen enkele reactie op deze brief gegeven.

Wij roepen het college daarom op om snel duidelijkheid te verschaffen over bovenstaande vragen. Veel burgers hebben namelijk een brief van de rechtbank ontvangen met het verzoek om binnen enkele weken 150 euro beroepskosten over te maken (en niet zoals de gemeente eerder aangaf van 41 euro). Het kan en mag niet zo zijn dat een democratisch orgaan als de gemeente haar burgers op dit punt in het ongewisse laat. Wethouder Verkampen zei vrijdag 2 oktober in het Gemerts Nieuwsblad dat 'de procedure is stopgezet. Het verhaal is voorbij'. Bij deze roepen we het college nogmaals op om dit zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan de rechtbank en aan alle bezwaarmakers, en de inwoners van Gemert-Bakel hierover helder en duidelijk te informeren.

Wethouder Verkampen stelde verder afgelopen vrijdag in het Gemerts Nieuwsblad: 'In reactie op het stopzetten een brief van vijftien kantjes zonder nieuwe argumenten naar het college sturen, noem ik nazeuren'. Op de eerste plaats heeft Stichting Schoorswinkel en Omgeving het college geen brief van vijftien kantjes gezonden, maar een open brief van zes kantjes. Op de tweede plaats was dit geen reactie op het stopzetten van de procedure, maar een reactie op de tegenstrijdige en onjuiste verklaringen van de wethouder tijdens de raadsvergadering van 3 september en de informatiebijeenkomst van 15 september. Op de derde plaats heeft dit niets met 'nazeuren' te maken, maar met het ter verantwoording roepen van een bestuurder die een loopje neemt met openheid, transparantie en democratisch handelen. Een kopie van de open brief is gepubliceerd op deze website en tevens naar de gemeenteraad gezonden.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving en initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' hebben zich vanaf het begin ingezet vóór behoud van kasteel en omgeving. Veel inwoners hebben ons daarin gesteund. Ook in de toekomst zullen wij blijven opkomen vóór het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van kasteel en omgeving in het belang van huidige en teokomstige generaties.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving, p/a Heuvelsepad 44