GEMERT - De Congregatie van de Heilige Geest heeft de monumentenvergunning die zij op 9 januari 2009 heeft aangevraagd om in de ommuurde tuin tegenover het kasteel te bouwen, op verzoek van de gemeente Gemert-Bakel ingetrokken. Dat meldt de gemeente vandaag in een persbericht. Stichting Schoorswinkel en omgeving komt na intern beraad komende week met een inhoudelijke reactie op de nieuwe situatie.

De letterlijke tekst van het persbericht van de gemeente:
Paters trekken op verzoek van de gemeente aanvraag nieuwe huisvesting paters in
"De Congregatie van de Heilige Geest trekt haar aanvraag in voor een monumentenvergunning van 9 januari voor hun nieuwe huisvesting (Het Convent) in de ommuurde tuin. Omdat de Congregatie onlangs een tweede aanvraag voor een monumentenvergunning heeft ingediend voor de cascorestauratie van het Kasteel, heeft het RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) hierover wederom een advies uitgebracht. Enerzijds geven zij een positief advies voor de cascorestauratie.

Anderzijds hebben zij hun eerder afgegeven positieve advies bijgesteld met betrekking tot het slopen van de bijgebouwen binnen de ommuurde tuin en het maken van openingen in de tuinmuur. Gezien het feit dat bebouwing in de voormalige moestuin vooralsnog niet doorgaat, zullen zij hierover pas een advies geven als er een concreet plan ligt. Het college verwacht de monumentenvergunning begin oktober te verlenen, nu dus enkel voor de restauratie van het kasteel.

Het college heeft altijd het behoud van het kasteel en de duurzame herbestemming voorop gesteld.
Met het afgegeven advies van het RCE kan de gemeente een vergunning verlenen voor het restaureren van het kasteel: een voorwaarde voor een duurzame herbestemming van het kasteel. Omdat bouwen in de ommuurde tuin daaraan ondergeschikt is, zien de aanvragers en de gemeente af van de eerdere monumentenvergunning voor de nieuwe huisvesting van de paters.

Met het intrekken van deze aanvraag is er geen basis meer voor de nu lopende gerechtelijke procedure (1395 beroepschriften) tegen het verlenen van de monumentenvergunning voor het bouwen van Het Convent. Het college wilde de eerdere monumentenvergunning gebruiken om duidelijkheid te krijgen over de (on)mogelijkheden in het gebied voor de herbestemming en duidelijkheid richting exploitanten. Het college respecteert het standpunt van de RCE met als gevolg dat deze duidelijkheid nu nog op zich laat wachten.

Momenteel voert de gemeente de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek uit naar een duurzame herbestemming van het Kasteel, waarbij de focus ligt op de exploitatie. Het doel is om het kasteel met de aanwezige cultuurhistorische karakteristieken voor generaties te behouden, waarbij de sociaal-maatschappelijke component en de publieke functies gewaarborgd zijn. Daarbij is het van belang dat alle mogelijkheden open worden gehouden. Want zonder rendabele exploitatie kan er geen totaalplan voor het kasteel gemaakt worden."

(EINDE PERSBERICHT)

NASCHRIFT STICHTING SCHOORSWINKEL EN OMGEVING:
Het publiceren van dit persbericht betekent niet dat wij het eens zijn met de weergave zoals de gemeente Gemert-Bakel die uiteenzet. Komende week komen we met een inhoudelijke reactie.