GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel heeft vandaag in een brief de circa 1.400 mensen geïnformeerd over de bezwaarprocedure rond de verleende monumentenvergunning die bouwen tegenover het kasteel in Gemert mogelijk moet maken. In deze brief erkent de gemeente ernstige procedurefouten te hebben gemaakt. Stichting Schoorswinkel en Omgeving is daarnaast vooral verontwaardigd over de wijze waarop de gemeente de bezwaarmakers heeft geïnformeerd. In dit artikel alvast een eerste reactie om verdere misverstanden te voorkomen.

Op de eerste plaats kan Stichting Schoorswinkel en Omgeving zich heel goed voorstellen dat mensen boos zijn naar aanleiding van de brief van de gemeente. Daar is ook alle reden toe. Ook wij zijn zeer onaangenaam verrast over de brief van de gemeente en nog meer over de presentatie van de gebeurtenissen. Daarom hieronder een uiteenzetting van een aantal feiten:

1. Gemeente erkent fout
In de brief van de gemeente staat: 'Normaal gesproken kan tegen een besluit van het college een bezwaarschrift worden ingediend. Wij hebben echter over het hoofd gezien dat tegen een besluit dat met de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure(UOV) tot stand is gekomen geen bezwaar, maar rechtstreeks beroep bij de rechtbank open staat.'
Met deze passage geeft de gemeente ronduit toe dat Stichting Schoorswinkel en Omgeving niets te verwijten valt, maar dat de gemeente Gemert-Bakel zelf grove procedurefouten heeft gemaakt.

2. Onvolledige aankondiging gemeente
De gemeente heeft in de gemeenterubriek op 10 juli 2009 in het Gemerts Nieuwsblad nagelaten te vermelden op welke wijze burgers gebruik kunnen maken van hun recht om bezwaar te maken tegen de verleende monumentenvergunning. De letterlijke tekst was:

'Verleende monumentenvergunning voor het:
- bouwen van 28 wooneenheden met algemene voorzieningen, Heilige Geestlaan ong., Gemert (08.0979) verzenddatum 07-07-2009'

Naast deze uiterst summiere omschrijving stond er verder geen enkele informatie bij over de te volgen procedure, terwijl de gemeente wel verplicht is dat duidelijk te vermelden.

3. Gemeente bevestigd: indienen bij gemeente
Normaal gesproken is het zo dat bezwaar kan worden aangetekend bij de instantie die een vergunning heeft verleend. In dit geval was dat de gemeente. Op het moment echter dat Stichting Schoorswinkel en Omgeving tegenstrijdige geluiden opving over de ingezette procedure door de gemeente, hebben wij direct contact opgenomen met de gemeente en geïnformeerd waar de bezwaarschriften ingediend moesten worden: bij de rechtbank of bij de gemeente? Het antwoord van de gemeente was dat de bezwaarschriften bij hen ingeleverd dienden te worden. Het is achteraf wrang om te moeten constateren dat wij als burgers met gegronde reden aan de bel hebben getrokken en dat zelfs toen geen lampje is gaan branden bij de gemeente.

4. Geen kosten voor bezwaarmakers
Veel mensen zijn verontwaardigd en boos dat ze moeten gaan betalen voor hun bezwaarschrift. Dat kunnen we ons goed voorstellen. Normaal gesproken kost het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente geen geld. In dit geval moeten mensen -ondanks eerdere ontkenning door de gemeente- direct naar de rechtbank. Om alle misverstanden weg te nemen: mensen die niet in beroep (willen) gaan bij rechtbank, worden NIET op kosten gejaagd. Zodra de acceptgiro van de rechtbank op de mat valt, kunt u deze zonder verdere gevolgen bij het oud papier gooien.

5. Nalatigheid gemeente
Stichting Schoorswinkel en Omgeving stelt nadrukkelijk dat zij mensen tijdens de campagne altijd oprecht en juist heeft geïnformeerd. Indien wij hadden geweten wat de gemeente nu schrijft in de brief, dan hadden wij mensen daar uiteraard volledig en openhartig over geïnformeerd. Er is dus absoluut geen sprake van misleiding onzerzijds, maar van grove nalatigheid van de gemeente Gemert-Bakel. Een gemeente heeft namelijk de taak om haar burgers te informeren over te volgen procedures. Dat is niet gebeurd.

6. Klungelige communicatie
Wij betreuren het bovendien ten zeerste dat de gemeente Gemert-Bakel heeft nagelaten contact op te nemen met Stichting Schoorswinkel en Omgeving nadat zij haar fout had ontdekt. In dat geval hadden we mensen tijdig kunnen informeren, zodat onrust en verontwaardiging was voorkomen.

7. Betreurenswaardig
Stichting Schoorswinkel en Omgeving betreurt de werkwijze van de gemeente Gemert-Bakel. Hoewel ons geen verwijt valt te maken, bieden wij alle mensen die boos zijn over de brief van de gemeente onze excuses aan.
Wij zullen de gemeente ten aanzien van bovenstaande ter verantwoording roepen. Want op deze wijze ga je niet met democratische rechten van burgers om!

8. Procedure rechtbank
Stichting Schoorswinkel en Omgeving zal -mede namens alle bezwaarmakers- de procedure bij de rechtbank voortzetten om kasteel en omgeving te behouden! Wij danken nogmaals iedereen die een bijdrage -in welke vorm dan ook- heeft geleverd.

9. Vragen
Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via dit e-mailformulier.

10. Website
Blijf deze website volgen voor nieuwe ontwikkelingen rond de Toekomst van Kasteel Gemert.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving
p/a Heuvelsepad 44
5421 CK Gemert