AMERSFOORT – In 2010 konden eigenaren voor het eerst subsidie aanvragen voor de instandhouding van groene rijksmonumenten op grond van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2006 (Brim 2006). De Groene Monumentenwacht meldt dat deze regeling onlangs is vernieuwd (Staatscourant nr. 15614, 8 oktober). Dat betekent dat aanvragen vanaf 15 januari 2011 weer mogelijk zijn.

De belangrijkste wijzigingen voor de groene monumenten op een rijtje:

Het percentage voor onderhoud van groene monumenten is voor alle eigenaren m.u.v. decentrale overheden nu op 60 % gesteld van de maximaal subsidiabele kosten van € 100.000. (Het recht op fiscale aftrek van onderhoudskosten is niet langer relevant voor de hoogte van het subsidiepercentage.) Als de subsidiabele kosten boven de  € 700.000 komen, kan men 60 %  van de kosten tot maximaal 1 miljoen gesubsidieerd krijgen (grootschalige projecten).

Een belangrijk knelpunt is nu opgelost. Voortaan is het mogelijk per eigenaar (lees: zakelijk gerechtigde) van een park- of tuin subsidie te verkrijgen. Dus twee of meer eigenaren kunnen elk het maximum aan subsidiabele kosten gesubsidieerd krijgen voor hun zelfstandig onderdeel. Dit kon onder het oude Brim niet. Handtekeningen van eigenaren van een ander deel van het beschermde groene monument zijn dan ook niet meer nodig.

Omgekeerd is het echter niet mogelijk dat een aantal eigenaren van één groen monument hun aanvraag bundelen om zodoende boven de drempel van € 700.000 van grootschalige projecten uit te komen.

Wel kan één eigenaar van verschillende monumenten de aanvraag bundelen. Dat kan handig zijn bij kleine monumentjes, want de drempel is verhoogd naar € 3000. D.w.z. een aanvraag onder dit bedrag wordt niet gehonoreerd.

De indieningsperiode is vervroegd: vanaf 15 januari (was 1 april) tot 1 september 2011. De uitvoeringsperiode is 2012-2017. Gezien het beperkte budget adviseren wij u op die datum of zo snel mogelijk daarna uw aanvraag in te dienen. Bij eventuele overschrijding van het budget op deze datum vindt loting plaats.

Aan het einde van de periode van 6 jaar vindt de afrekening plaats. Het Uniform Subsidiekader is van toepassing op het Brim. Indien de subsidie € 25.000 of meer bedraagt, moet de subsidieontvanger aan de hand van een prestatieverklaring  aantonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. De prestatieverklaring gaat vergezeld van een inspectierapport per beschermd monument of per zelfstandig onderdeel, dat is opgesteld na afloop van het verrichten van de in het instandhoudingsplan aangegeven werkzaamheden.

Abonnees van de Groene Monumentenwacht kunnen in het kader van de BRIM terecht voor onder andere inspectierapporten,  prestatieverklaringen en overige begeleiding bij de aanvraag. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief van de Groene Monumentenwacht.