DEN BOSCH - De provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland steunen de oprichting van een organisatie voor Behoud en Herbestemming van Religieus Erfgoed met een financiële bijdrage van ieder € 12.500,-. Deze nieuwe organisatie gaat eigenaren en gebruikers van kerkelijke gebouwen ondersteunen met kennis, ontwikkelcapaciteit en financiering bij het vinden van neven- en herbestemmingen. Voor zover nodig en noodzakelijk zal ook aankoop en beheer van de gebouwen tot de mogelijkheden behoren.

De drie provincies vormen hiermee de kopgroep op weg naar een landelijke dekking. Andere provincies (waaronder Gelderland) overwegen zich eveneens aan te sluiten. Het initiatief is een vervolg op het Jaar van het Religieus Erfgoed 2008, dat in geheel Nederland weerklank heeft gevonden. Het initiatief wordt mede gedragen door het Nationaal Restauratiefonds, BOEi en Fondsenbeheer Nederland.

Prof. Theo Schuyt, voorzitter van de Stuurgroep die het initiatief vormgeeft, is bijzonder verheugd met de steun van de provincies. "Met deze middelen kunnen wij concreet aan de slag met een inventarisatie van 12 projecten in de deelnemende provincies. Hieruit selecteren we 3 startprojecten. Voor deze projecten maken wij een haalbaar plan en zoeken wij de financiering." Komend najaar willen de initiatiefnemers de organisatie formeel oprichten.

De eerste projecten voor her- of nevenbestemming worden op korte termijn door de provincies voorgedragen. De keuze voor de drie startprojecten wordt gemaakt op basis van een analyse van urgentie, haalbaarheid, bouwkundige staat, herbestemmingsmogelijkheden en lokaal draagvlak. Bron: Tijdschrift voor Cultureel Erfgoed

Brabant
In de negentiende eeuw zijn diverse kastelen en buitenplaatsen ingericht als klooster. Door vergrijzing komen deze kloosters leeg te staan. Dat roept de vraag op hoe het verder gaat met deze gebouwen. De Nederlandse Kastelenstichting heeft hieraan in 2008 aandacht besteed door een onderzoek naar Kloosterkastelen te laten doen. Dat resulteerde in het rapport Religieuze herbestemming van kastelen en buitenplaatsen in Noord-Brabant: heden en verleden.

In het augustusnummer van het tijdschrift Heemschut heeft de Bond Heemschut het onderwerp opnieuw onder de aandacht gebracht met de publicatie Hergebruik van kloosters om lokale identiteit te behouden. Vanuit de provinciale overheid wordt ook naarstig gezocht naar oplossingen voor dit vraagstuk. Drie provincies steunen met een financiële bijdrage de oprichting van een organisatie voor Behoud en Herbestemming van Religieus erfgoed.

Rapport: Religieuze herbestemming van kastelen en buitenplaatsen in Noord-Brabant (PDF)