GEMERT – Donderdag 27 juni staat er een adviesnota van het college op de agenda van de gemeenteraad over de herbestemming van het kasteel. De notitie is geschreven naar aanleiding van vragen van de kandidaat-koper van het kasteel, Erfgoed van Gemert NV. Die wil weten of de uitgangspunten die de raad in 2008 en 2009 heeft opgesteld nog van kracht zijn.

Het college laat in zijn reactie weten dat de het niet-bebouwen van de landerijen rondom het kasteel als randvoorwaarde zal worden gehandhaafd. In dit verband wordt verwezen naar de Centrumvisie van de gemeente. Of de omliggende landerijen, inclusief het donjon en de kasteeltuin, straks openbaar toegankelijk zullen zijn, is die wens er wel, maar is dat volgens het college afhankelijk van het eigendomsrecht van het kasteelcomplex.

Met betrekking tot de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw merkt het college op dat bouwen van een Convent niet meer aan de orde is, vanwege de verhuizing van de congregatie naar Gennep. Parkeren in de ommuurde tuin sluit het college echter niet uit. Dit wordt echter afhankelijk gesteld van het totaalplan.

De voorwaarde om kapel en refter te behouden, is volgens het college vanuit historisch perspectief niet per se noodzakelijk. De stukken zijn te vinden op de website van de gemeente.

Zie: Agendapunt 14 Actualisatie uitgangspunten herbestemming Kasteel