Met een aantal punten in het raadsvoorstel is SSO het echter niet eens, waaronder het ontbreken van de noodzaak om vleugels aan het poortgebouw te bouwen of de optie om een autobrug aan te leggen vanaf het Ridderplein. Een groot knelpunt is ook het niet uitsluiten van een gebouw met parkeerkelder in het kasteelpark; in Gemert beter bekend als ‘het voetbalveld’. Dit betekent dat er ook een weg dwars door het park zou moeten komen plus een extra brug over de buitengracht.

Bouwen in het kasteelpark zal er toe leiden dat de rustieke uitstraling van het kasteelcomplex en daarmee ‘ons’ cultureel erfgoed onherstelbaar wordt aangetast. Dat geldt ook voor de bouwplannen op de driehoek bij De Haag en de ommuurde tuin. Verder ontbreekt een gedegen onderzoek naar de impact van autoverkeer en parkeren.
SSO wijst er op dat deze locaties nooit eerder bebouwd zijn geweest en dat de noodzaak om hier te bouwen niet is aangetoond.

Bomencarré in het kasteelpark

Daar komt bij dat BL Huisvesting, de projectontwikkelaar die ‘het kasteel heeft gekocht’, niet eens eigenaar is van deze locaties. BLH mag zich sinds juni van dit jaar namelijk alleen eigenaar noemen van de gebouwen bínnen het historische kasteelcomplex; globaal lopend van poortgebouw tot hoofdburcht binnen de grachten. Dit deel van het complex bevat alle gebouwen en biedt ruim voldoende mogelijkheden om tot een sluitende exploitatie te komen.

Het bebouwen van de overige locaties, zoals de ommuurde tuin, het voetbalveld en de driehoek bij De Haag, zijn enkel gericht op het binnenhalen van maximale winst. In plaats daarvan zou de focus van BLH, die zich graag ‘pandbewaarder’ noemt, vooral moeten liggen op maximaal behoud en versterken van de cultuurhistorische kernwaarden. Het is niet de taak van de gemeenteraad om mee te werken aan winstmaximalisatie ten koste van de cultuurhistorische waarden van ‘ons’ kasteel.

Tot slot herinneren we college en gemeenteraad nog een keer aan een veelvuldig uitgesproken belofte aan de inwoners van Gemert-Bakel: er wordt alleen medewerking verleend aan enig herbestemmingsplan onder de voorwaarde dat het kasteelpark openbaar toegankelijk blijft. In het voorstel dat donderdag op de agenda staat, lezen we dat de toegankelijkheid van het park niet kan worden gegarandeerd. Daarmee gaat ‘ons’ kasteel, nog voordat met de herbestemming is begonnen, al voor een groot deel verloren voor onze inwoners én bezoekers.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving