Dank u wel, voorzitter. Namens de Stichting Schoorswinkel en Omgeving wil ik graag reageren op de adviesnota kasteelplan. Doel van SSO is het behoud, herstel en versterken van het culturele erfgoed in Gemert-Bakel, waaronder het kasteel en het groene gebied daar omheen.

Wij zijn positief over een aantal onderdelen van het standpunt van B&W inzake het kasteelplan:

Wij zijn het eens met het afwijzen van bouwen van nieuwe woningen op Hopveld. Waarom heeft het college echter 7 maanden gezwegen over het voornemen van BL Huisvesting om daar te bouwen? De grond is eigendom van de gemeente en niet van de projectontwikkelaar en hoort niet bij het kasteelcomplex. Pas nadat de provincie aangaf dat daar bouwen in strijd is met de Verordening Ruimte, kwam het college met dit standpunt. Eens zijn we het ook met NIET parkeren ten westen van de ommuurde tuin.

SSO sluit zich graag aan bij het voorstel van BLHuisvesting om de ommuurde tuin een historisch verantwoorde herbestemming te geven als ‘kruidentuin’. Wat we tot dusver echter missen in alle adviezen is de hoognodige restauratie van de muren en een duidelijke begrenzing van aantal en omvang van de toegangspoorten. De sloop van de kapel is volgens SSO niet alleen ‘voorstelbaar’ maar zelfs ‘wenselijk’, omdat deze momenteel het zicht op de hoofdburcht verstoort. Herbouw op die plek dient dit zicht niet opnieuw te belemmeren. Daarom wijzen wij herbouw van de vroegere leslokalen op de cour voor de rechtervleugel van de hoofdburcht af. SSO heeft met instemming kennis genomen van het standpunt dat ‘bebouwing van de landbouwgronden rond het kasteel niet mogelijk is’.

Wij zijn het op andere punten echter niet of slechts gedeeltelijk eens met het college. Zo zijn wij tegen de bouw van extra vleugels aan of bij het poortgebouw. Dat zou leiden tot aantasting van het zicht op en vanuit het poortgebouw. We zijn echter bereid om mee te denken als de economische noodzaak hiervoor alsnog zou worden aangetoond.
SSO is het eens met het college dat de bouwkundige kenmerken van de Jezuïtenvleugel aan de kant van het Ridderplein behouden moeten blijven en daarom niet verstoord mogen worden met extra uitbreidingen, zoals balkons, grotere ramen, etc.

De mogelijke westelijke uitbreiding van de Jezuïtenvleugel op de cour is momenteel uiterst vaag omschreven. Wij wijzen een eventuele uitbreiding daar niet op voorhand af, als voldaan wordt aan de voorwaarden van de commissies Ruimte en Erfgoed wat betreft de maximale breedte van 14 meter, en als er na sloop van de refter maximaal zicht blijft vanuit de Kerkstraat op het binnenplein met de donjon. Een uitbreiding daar dient verder een ondergeschikte uitstraling te hebben ten opzichte van de hoofdburcht en mag wat ons betreft niet zichtbaar zijn vanaf het Ridderplein.

SSO is voorstander van sloop van de refter, maar niet van enige herbouw op deze locatie. Ter versterking van de uitstraling van de hoofdburcht vindt SSO heraanleg van de gracht wenselijk aan de voorzijde van de hoofdburcht dwars over het binnenplein. Een eventuele wandel- en fietsverbinding over de buitengracht zien wij liefst gepositioneerd bij de pastorie met een tweede wandelverbinding over de binnengracht ter hoogte van de refter.

Het college van burgemeester en wethouders vindt bouwen van woningen en aanleg van een parkeerkelder en toegangsweg binnen de bomencarré in het kasteelpark 'onder voorwaarden voorstelbaar'. Tegelijkertijd kunnen volgens het college 'géén eisen worden gesteld aan de bespeelbaarheid van de ruimte en het maken van ommetjes, omdat het particulier eigendom betreft'. De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur bij herhaling betoogt dat het openbaar houden van het kasteelpark één de de hoofddoelen is om medewerking te verlenen aan een ontwikkelplan.

Het bomencarré (het voetbalveld in de kasteeltuin; foto) is nooit bebouwd geweest. Wij wijzen nieuwbouw met of zonder parkeerkelder daar af, omdat die de uitstraling van hoofdburcht en het hele complex zal verpesten. Bouwen op de locatie De Haag leidt tot een verstoring van de bestaande open zichtlijnen en is daarom onwenselijk. Eventuele woningbouw kan dit veel beter elders binnen de gemeente worden gerealiseerd.

Tenslotte: tot op heden ontbreekt het inzicht en een gedegen plan om parkeren en ontsluiting in goede banen te leiden. Het college laat dit aspect in haar advies zelfs helemaal buiten beschouwing. Het is daarom hoog tijd dat er eerst meer inzicht komt in de effecten van mogelijke ontwikkelingen, vóórdat medewerking wordt verleend aan de realisatie van enig plan. Het accent moet daarbij wat ons betreft liggen op ontmoediging van het autogebruik en versterken van rust in het gebied, niet op het maximaal faciliteren van autogebruik. SSO pleit daarom voor “omdenken”: in de nabijheid van het kasteelcomplex is parkeren niet of minimaal mogelijk en ontsluiting voor autoverkeer dient beperkt te blijven tot een absoluut minimum. In een schriftelijke reactie zullen wij onze specifieke suggesties hiervoor toelichten.

Ik dank u wel voor uw aandacht.