Beste commissieleden,
Aan de gemeenteraad worden ‘wensen en bedenkingen’ gevraagd op het collegestandpunt van B&W ten aanzien van de ontwikkellocaties ten behoeven van het Kasteelplan Kasteel van Gemert van BL Huisvesting. En u moet beslissen of het standpunt in lijn is met eerder genomen besluiten en meegegeven kaders.

Mijn naam is José Kragten, ik ben direct belanghebbende. Mijn gezin en ik wonen op Hopveld 7 en ons hele perceel grenst aan de ommuurde tuin. Het kasteel en zijn omgeving is ons leefgebied. Ik heb er dan ook zorgvuldig naar gekeken. En ik wil u onze ‘wensen en bedenkingen’ meegeven. Ik beperk me daarbij tot de voorgenomen ontwikkelmogelijkheden buiten de grachten van het kasteel. Allereerst ben ik erg blij dat er geen bebouwing op Heerlijck Hopveld toegestaan wordt. Hetzelfde geldt voor parkeren ten westen van de ommuurde tuin. Voor wat betreft de ommuurde tuin wil B&W mogelijkheid bieden tot bebouwing en parkeren. Waarom? Is mijn vraag. BL Huisvesting vraagt er niet om. Zij zien de meerwaarde van het behouden van een tuin op deze locatie. Zo heb ik verschillende keren kunnen horen tijdens verschillende presentaties van hen, de laatste nog op 3 september jl.

Behoud ommuurde tuin
Ik heb een hartstochtelijk pleidooi gehoord voor een mooie groene tuin binnen de ommuurde tuin, zonder steen en zonder blik, als onlosmakelijk onderdeel van het kasteel. Ik onderschrijf dat ten volle! De gemeente in beginsel ook. Kijk naar de Gebiedsvisie. Daar staat klip en klaar dat bebouwing en parkeren niet gewenst is. Kijk naar het bestemmingsplan. Daar lees je dat het zelfs één van de vier belangrijkste speerpunten van het bestemmingsplan is: ‘speerpunt C. kasteeltuin en ommuurde tuin worden beschermd tegen bebouwing.'

Dus we willen het niet, er wordt niet om gevraagd en toch moet u het mogelijk maken. Dat heb ik ook gezegd in een gesprek met de projectleider van de gemeente, mevrouw Van den Akker. Haar antwoord was ‘’we moeten concessies doen”. Maar wie kan mij zeggen waarom? Het woord concessie betekent dat we iets goed vinden wat we niet willen om een ander tegemoet te komen. Het Kasteelplan Kasteel van Gemert is uitgangspunt van de toetsing. Daarin wordt niet gevraagd om woningbouw of parkeren op die plek en toch willen we dat mogelijk maken. Dus hoezo concessies doen? Heeft het dan iets met geld te maken, vraag ik mij af?

Hoezo concessies?
In de gestelde kaders voor herontwikkeling van het kasteel 2008/2009 staat te lezen dat het college vasthoud aan het niet bebouwen van de ommuurde tuin. In 2014 geeft de toenmalige ontwikkelaar als analyse dat de bestemming van de tuin functioneel moet passen bij het kasteel en nodig moet zijn om de herontwikkeling van het kasteel mogelijk te maken waarbij economische gronden, dus ter dekking van een tekort op de grondexploitatie of voor het generen van extra opbrengst, niet aan de orde is. Dus nee, het heeft blijkbaar ook niet met geld te maken. Want als dat wel zo is dan wordt dus niet voldaan aan de kaders. Overeind blijft de vraag waarom moeten we dan concessies doen? Hoezo concessies?

Dit alles gezegd hebbende wil ik u eraan herinneren dat er nog geen afrekening is geweest tussen BL Huisvesting en de Congregatie over dit grondgebied. Er lijkt slechts een voorwaardelijke overeenkomst te zijn. Het is niet uw taak een prijsverhogende beslissing te nemen ten koste van het algemeen belang. Ik roep u dan ook op de ommuurde tuin gewoon tuin te laten zijn.

Financieel belang
Dan wil ik nog ingaan op uitgangspunt 4 van het kader; ‘het niet bebouwen van de landerijen’. Ik pleit ervoor daaraan vast te houden en dus ook De Haag / Jezuïtenlaan niet te bebouwen. Wat wij aan de westkant van Gemert hebben is zo uniek. Het behouden en herstellen waard! De voorgenomen ontwikkeling van dat stukje Gemert heeft duidelijk wel een financieel belang. Ondanks dat we nog geen enkel inzicht in de financiële onderbouwing hebben pleit ik er voor wat dit betreft voor om BL Huisvesting ergens anders in Gemert te compenseren als dat voor een sluitende begroting nodig is.

Dan wil ik nog een ander speerpunt uit het bestemmingsplan en de gebiedsvisie aanhalen. Behoud van de verkeersluwte. Met alle voorgenomen ontwikkelingen lijkt dat de sluitpost te worden. Maar leefbaarheid in het centrum vraagt om rust en stilte. Dus laat het, in plaats van sluitpost, uitgangspunt zijn! En ik roep u op om vast te houden aan het gestelde doel om de H. Geestlaan zoveel mogelijk te ontzien van autoverkeer. Ik dank u voor uw aandacht en sluit af met te zeggen dat ik hoop op een heel mooi kasteel voor iedereen maar net zo vurig hoop ik ook op een hele mooie kasteelomgeving voor iedereen!

Goedenavond.

José Kragten,
bewoner Hopveld