Voorzitter, geachte leden,
hoewel ik op meer gebieden bedenkingen tegen het voorliggende plan voor de ontwikkeling van het kasteel heb, wil ik me als direct belanghebbende nu beperken tot het puntje grond, omsloten door de Westom, Jezuietenlaan en de Haag. Toch lijkt dit stukje grond te worden ingezet om geld te genereren voor de koper/pandbewaarder van het kasteel.

In de voorliggende stukken die u allen als voorbereiding op deze bijeenkomst heeft ontvangen, staan interessante afwegingen, ingebracht door de subcommissies Ruimte en Erfgoed. Opvallend is dat enerzijds de waarden van het gebied worden onderkend en de bomenrijen worden genoemd als een extra verrijking van het gebied met een uniek open karakter naar het westen. De waarde van de ligging tegen het centrum aan de ene kant en aan de andere kant meteen overgaand in een waardevol landschap wordt in de stukken terecht geprezen.

Open karakter behouden
De nog steeds duidelijke contouren van de lintbebouwing die van de Heuvel tot aan de Pandelaar reikt is een zeldzaam gegeven dat gekoesterd dient te worden. In 2008 werd de gebiedsvisie west Gemert opgesteld waar deze waarden ook al gemotiveerd en erkend werden. In de bijlages kunt u nu een motivatie vinden voor bebouwing van het onderhavige stukje grond, doordat wordt gesteld dat de Westom het gebied daar toch al doorsnijdt. Ik herinner me nog de motivatie ter verdediging van de aanleg van de Komweg ten overstaan van de raad van state:

Het gehele gebied zou geen / nauwelijks schade ondervinden van de aanleg van de Komweg / Westom, omdat het geheel door aanplant van aangepaste bomenrijen en hagen optimaal zou passen in het landschap en ik moet toegeven. Ondanks het feit dat het gebied zonder de weg nog waardevoller zou zijn, is dat aardig gelukt. Het open karakter is behouden. Zeker wanneer de plannen van de gemeente om de Westom/Komweg verkeersluw te maken gerealiseerd zijn. Dat diezelfde weg nu juist als argument wordt gebruikt om het stukje grond daar maar te bebouwen is wat mij betreft een drogreden en raakt wal nog kant. Veel belangrijker is de omkadering van de landerijen.

Enorme inbreuk
“Daar wor de Rips kumt oit de Peel” splitst deze Gemertse trots zich, duikt gedeeltelijk onder om vervolgens bij de Heilige Geestlaan en de Haag weer bovengronds te komen en de landerijen van het kasteel te omarmen en op de splitsing van Haag en Kampen haar weg weer eensgezind te vervolgen. Het bebouwen van het puntje tussen Jezuietenlaan, Westom en Haag zal een enorme inbreuk zijn op het open karakter van het landschap westelijk van het kasteel en historische verbanden voor eeuwig vernietigen.

En als er bebouwd wordt... is die bebouwing dan niet het argument om aan de andere kant van de Westom ook maar wat huizen neer te zetten?  Ik ben bang van wel want als het alleen om geld draait zijn argumenten en aangepaste visies van ondersteunende bureaus overal te koop.

Ik wens de commissie en uiteindelijk de raad meer wijsheid en pleit ervoor om de landerijen inclusief het stukje bij de Haag als geheel te zien en ook daarvoor het standpunt in te nemen om geen bebouwing toe te staan. Kasteellanderijen in hun historische vorm zijn zeldzaam, bouwgrond is op meerdere plaatsen volop voor handen.

Wim van den Hout,
bewoner Jezuïtenlaan