kaart Complex Historische Buitenplaats Kasteel Gemert

Het kasteelcomplex is in 2011 officieel aangewezen als Historische Buitenplaats. Dat betekent dat het een waardevol historisch ensemble is, waarvan het behoud bij elke belangenafweging voorop dient te staan. De voorlopige koopovereenkomst die projectontwikkelaar BL Huisvesting (hierna BLH) in december 2020 heeft getekend voor kasteelpark en omliggende gronden baart ons grote zorgen.

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft bij herhaling aan haar inwoners beloofd dat besluiten over de herbestemming van het kasteel pas genomen zouden worden als er een goedgekeurd totaalplan op tafel ligt. Dit totaalplan is er nog steeds niet, terwijl er inmiddels wel allerlei deelplannen in voorbereiding of uitvoering zijn zonder dat de gevolgen daarvan voor het kasteelcomplex als geheel bekend zijn.

De werkwijze van de gemeente rondom ‘ons kasteel’ geeft geen blijk van een betrouwbare overheid, omdat de beloofde procesgang steeds meer onderhevig is aan erosie. Nadat eerder ‘eerst een totaalplan, dan pas een besluit’ in het vooruitzicht is gesteld, werd deze afspraak in januari 2020 vervangen door ‘losse delen van een zogenaamd masterplan’. Nu verschijnt ineens de term ‘businessplan’ op het toneel, waaruit duidelijk wordt dat de belangen steeds meer bij de betrokken projectontwikkelaar komen te liggen. Naarmate we verder afzakken op deze glijbaan, wordt het steeds lastiger (zo niet onmogelijk) om ongewenste ontwikkelingen te keren.

Daarom heeft Stichting Schoorswinkel en Omgeving in een brief aan de gemeenteraad een dringend beroep gedaan om de regie weer in handen te nemen en een pas op de plaats te maken. Momenteel ontbreekt het namelijk aan een heldere visie én aan transparantie rond de herbestemming van het kasteel. Kom de gedane belofte na: presenteer eerst een consistent totaalplan aan de inwoners van Gemert-Bakel, inclusief een concreet verkeers- en parkeerplan, leg dit voor aan de inwoners en neem daarna pas een afgewogen besluit.

Een andere, ernstige tekortkoming van de nu gevolgde ‘salamitactiek’ is namelijk dat de Gemertse burgers steeds meer buitenspel zijn komen te staan. De meeste inwoners kunnen het proces rond het kasteel al lang niet meer volgen. Het gebrek aan transparantie is een aspect dat ieder lid van de gemeenteraad aan het hart dient te gaan. Dit heeft slechts ten dele met de langlopende zoektocht naar een passende herbestemming te maken. Juist door het ontbreken van een volledig totaalplan kunnen burgers zich geen concreet beeld meer vormen.

De tekeningen die de projectontwikkelaar presenteert bieden geen houvast. De ideeën (meer zijn het niet) worden keer op keer aangepast, herzien, of verdwijnen zelfs helemaal uit beeld. De herbestemming van het kasteel wordt zo een doolhof, en de uitkomsten worden steeds meer overgelaten aan de betrokken ondernemer. Door wie worden we in Gemert-Bakel eigenlijk geregeerd? En wat weegt zwaarder: het algemeen belang (behoud van ons cultureel erfgoed) óf het zakelijk belang? Zijn er toezeggingen gedaan aan betrokken ondernemer en/of partners (mondeling dan wel schriftelijk) met betrekking tot de toekomstige (her)bestemming dan wel functie van de omliggende gronden (inclusief het kasteelpark)?

Stichting Schoorswinkel en Omgeving vindt dat nieuwbouw of andere aantasting van het kasteelcomplex niet kan en mag worden toegestaan door de gemeente. Wij zullen alle democratische en bestuursrechtelijke middelen benutten om dat te verhinderen. Gemeenteraad: neem de regie over het kasteel terug!

Namens Stichting Schoorswinkel en Omgeving,
Jacques van Lankveld, voorzitter
George Gijsbers, bestuurslid