Bouwplan bedreigt Historische Buitenplaats Kasteel Gemert

ZIENSWIJZE – Circa 350 inwoners en andere mensen die het cultuurhistorisch erfgoed van kasteel Gemert een warm hart toedragen, hebben september 2023 een zienswijze ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel waarin zij hun zorgen uiten over de bouwplannen in de ommuurde tuin tegenover het eeuwenoude poortgebouw. 'De ommuurde tuin is onderdeel van de Historische Buitenplaats met een beeldbepalende ligging tussen de Kasteellaan en het waardevolle gebied van Hopveld en Schoorswinkel.'

Veel indieners maakten gebruik van de door Stichting Schoorswinkel en Omgeving opgestelde concept-zienswijze en vulden deze aan met persoonlijke argumenten, bezwaren én zorgen. Hierna volgt de tekst van de zienswijze:

Geachte leden van de gemeenteraad,

hierbij wil ik mijn zienswijze kenbaar maken op het Ontwerpbestemmingsplan ‘Ommuurde tuin, kasteel Gemert’.

Dit plan omvat het bouwen van 13 patiowoningen binnen de ommuurde tuin, restaureren van de tuinmuur en reconstructie van een plantenkas. Mijn zienswijze op dit plan is dat de geplande nieuwbouw van 13 woningen binnen de ommuurde tuin recht tegenover het poortgebouw niet door mag gaan,

  • omdat de cultuurhistorische waarde van kasteel Gemert, in het bijzonder het poortgebouw, onmiskenbaar groot is. Daarom is het gebied rondom het kasteel, inclusief de ommuurde tuin, in 2011 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen officieel aangewezen als Historische Buitenplaats;

  • omdat de ommuurde tuin recht tegenover het poortgebouw ligt. Dit is de hoofdingang van het rijksmonument Kasteel Gemert. Bovendien heeft de ommuurde tuin als onderdeel van de Historische Buitenplaats een beeldbepalende ligging tussen de Kasteellaan en het waardevolle gebied van Hopveld en Schoorswinkel;

  • omdat de waarde van het kasteel mede wordt bepaald door de bestaande openheid van de directe omgeving. Nieuwbouw in de ommuurde tuin tast deze openheid onherstelbaar aan en verhindert het vrije zicht op het poortgebouw;

  • omdat aantasting van de open omgeving rond het kasteel met nieuwbouw in de ommuurde tuin niet noodzakelijk is voor de instandhouding van kasteel Gemert. De economische noodzaak van nieuwbouw in de directe omgeving is namelijk niet aangetoond. Bovendien is er elders in de gemeente ruimte beschikbaar voor nieuwbouw van dit beperkte aantal woningen;

  • omdat het bestemmingsplan ingaat tegen het door de Nederlandse overheid ondertekende Verdrag van Granada (1985) ter bescherming van architectonisch erfgoed. Daarin staat ook dat de directe omgeving van beschermde monumenten beschermwaardig is. Nieuwbouw in de ommuurde tuin tast het historisch erfgoed van kasteel Gemert juist aan.

Naschrift: Vrijwel alle aangedragen punten zijn januari 2024 door de gemeente opzij geschoven, zo blijkt uit de Nota van zienswijzen.