GEMERT - De initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' heeft het college van burgemeester en wethouders in een brief verzocht geen onomkeerbare feiten te creëren zolang er bezwaar- en beroepsprocedures lopen. In de brief wordt onder meer opgeroepen de bouwers opdracht te geven de muur rondom de tuin tegenover het kasteel niet te beschadigen of te slopen. 'Wij hopen dat u niet kiest voor een politiek van voldongen feiten', aldus de initiatiefgroep.

Aan het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel

Gemert, 3 december 2008
Geachte collegeleden,

Namens de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur; houd het kasteel groen en puur' willen wij u het volgende verzoek doen. Het is u bekend dat de initiatiefgroep, naast veel andere inwoners van Gemert, bezwaar heeft tegen de aantasting van cultuurhistorische en andere waarden door te bouwen in de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw van ons kasteel.

Wij zijn voornemens om bezwaar te maken bij de geëigende instanties tegen alle overheidsbesluiten die erop gericht zijn om bouwen op deze locatie mogelijk te maken. Wij zullen daarvoor gebruik maken van de ons wettelijk ten dienste staande bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Ook zullen wij, in afwachting van de uitspraken in lopende bezwaar- en beroepsprocedures, bij de voorzieningenrechter vragen om stilleggen van elke bouwactiviteit binnen de ommuurde tuin, zodra blijkt dat deze is begonnen.

Als het college van B&W, terwijl er nog bezwaar- of beroepsprocedures lopen, opdracht geeft tot het starten van bouwactiviteiten op de bedoelde locatie, bestaat het gevaar dat deze bouwactiviteiten, en zeker de bijbehorende sloopwerkzaamheden, leiden tot onomkeerbare schade aan de historische muur om de tuin. Scherp gesteld, het deel van de muur dat in de huidige plannen op de nominatie staat om gesloopt te worden, kan in het ergste geval binnen een half uur door een bouwmachine omgestoten worden. Ook al zou de voorzieningenrechter op de kortst mogelijke termijn een voorlopige voorziening af geven, waardoor de bouw stilgelegd wordt, dan nog is in een dergelijk geval onherstelbare schade toegebracht.

U bent op de hoogte van het grote aantal mensen dat dit bouwplan absoluut ontoelaatbaar vindt. Mochten deze mensen door de uitkomst van de bezwaar- en beroepsprocedures alsnog in het gelijk worden gesteld, en wij achten dit een uiterst reële mogelijkheid, dan zou u de bezwaarmakers door een dergelijk actie ernstig schofferen. Wij gaan er vooralsnog van uit dat u niet deze intentie hebt.

Wij willen u verzoeken om toe te zeggen dat u, ingeval u besluit daadwerkelijk met bouwactiviteiten op de bedoelde locatie te (laten) beginnen, hangende eventuele bezwaar- en beroepsprocedures, aan de bouwers opdracht geeft om géén onomkeerbare feiten te creëren door de bedoelde muur te beschadigen of te slopen. Wij hopen dat u niet kiest voor een politiek van voldongen feiten.

We willen u vragen uw reactie op ons verzoek op de kortst mogelijke termijn bekend te maken, liefst voor 13 december a.s. Wij hopen uw reactie mee te kunnen delen aan de bezoekers van onze informatiebijeenkomst op zondag 14 december a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefgroep,

Jacques van Lankveld, Simon van Wetten, Wim van den Hout, Jan van Hoof, Wilma van Zeeland.