GEMERT - Jacques van Schijndel, lid van de initiatiefgroep, heeft dinsdag 18 november tijdens de raadsvergadering zijn visie gegeven op de ontwikkelingen rond het kasteel. "Alles bij elkaar spreken we over bijna zes en een half miljoen! Dekkingsplan of ontdekkingstocht? Ik heb zo mijn vragen bij het dit dekkingsplan." Volgens Van Schijndel past het tempo waarin de gemeenteraad nu beslissingen moet nemen niet bij het algemene belang en de grote historische overdracht.

Geachte leden van de Gemeenteraad.

In de late jaren 70 heb ik mij mede ingezet voor behoud van het gebied rond het kasteel. Toen werd het belang van een behoedzame en terughoudende omgang met dit kwetsbare bezit bevestigd door de Raad van State. Nu staan we aan de vooravond van historische veranderingen. Die zijn naar mijn idee wederom zo ingrijpend dat ze, indien nodig, voorgelegd moeten worden bij instanties met een brede visie op de omgang met dit cultuurgoed. Immers; nu de situatie veranderd is, blijkt er ineens geen totaalplan meer nodig te zijn.

Over huisvesting van de Congregatie:
De paters kunnen op veel plekken in Gemert wonen.

Waarom dan per sé in de ommuurde tuin?.
Waarom een derde klooster met kapel bouwen en een bestaande kapel aan de overkant mogelijk slopen.
Waarom vasthouden aan bouw van een besloten Convent?

Volgens de Wethouder zullen leegkomende appartementen in de toekomst immers ingenomen worden door burgers. Daaruit blijkt dat de Congregatie zelf niet langer vasthoudt aan een besloten leefomgeving. Ik ben van mening dat de ommuurde tuin deel uitmaakt van een historische maar kwetsbare omgeving waarin niet gebouwd moet worden. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt zal dat onontkoombaar de deur open zetten voor verdere aantasting van het gebied. Waar meer mensen wonen en activiteiten komen is de rust verstoord. Denk aan ontsluiting, verlichting, parkeergelegenheid enz...

Over de financiële consequenties:

De kosten van de aankoop van het kasteel zijn beraamd op 5 miljoen;
De kosten van restauratie werden door Weth. Verkampen geschat op 6 miljoen. Wellicht optimistisch. Naast subsidies die dan wellicht moeilijker te verkrijgen zijn, zal de Gemeente een flinke duit in het zakje moeten doen.
Daarnaast zijn er de 100.000 € aan onkosten die de Congregatie gemaakt heeft en die volledig ten koste van de Gemeente komen. Dat is vreemd…. Doorgaans moeten aanvragers hun onkosten zelf betalen.
Resten nog ca.350.000€ voor het afkopen van eerdere convenantpartijen en voor verdere ontwikkeling van de plannen. Easy Money voor die convenantpartners! Misschien een goede reden om so- wie- so tot 1 januari af te wachten? Dan loopt de overeenkomst af.

Alles bij elkaar spreken we over bijna zes en een half miljoen! Dekkingsplan of ontdekkingstocht? Ik heb zo mijn vragen bij het dit dekkingsplan. Nog afgezien van de restauratiekosten.

2 miljoen zullen ten laste komen van stille reserves
Die stille reserves moeten uit de verkoop komen van bestaande bezittingen. Welke bezittingen dat dan zullen zijn is niet bekend. Die reserves kunnen ook niet meer ergens anders voor aangewend worden. 1 miljoen moet komen uit de opbrengst van de z.g. Bio- woningen. Bio- woningen zijn een verdere uitbreiding op de regeling van ruimte- voor- ruimte- woningen. Door deze regeling in te zetten voor de financiering van aankoop en exploitatie van het kasteel, zal de druk om in het buitengebied te bouwen in de toekomst toenemen. Daarmee zal het platteland verder verstenen. Wat dat dan geldelijk op zal gaan leveren is nu een slag in de lucht.

2 miljoen Euro zou bijgedragen worden door de toekomstige partners
Stichting Goed Wonen en Atlantgroep. Het is bekend dat de Gemeente nog in overleg is met deze nieuwe partners. Hun deelname is dus nog lang niet zeker en daarmee is hun bijdrage in de kosten ongewis. Hoe kun je een plan fiatteren dat vooralsnog te veel op drijfzand is gebouwd?

Het is terecht dat De Gemeente zich inspant voor behoud van het kasteel.. Ik vind het in principe een goede zaak dat de Gemeente daar een actieve rol in speelt. Maar ik wil hier nadrukkelijk pleiten voor transparantie en zorgvuldigheid in de besluitvorming. Zo is op de websites van de politieke partijen niets te vinden over de kasteel- kwestie, uitgezonderd die van Lokaal Liberaal.

Democratisch gezien heeft de Gemeente alles, wat normaal gesproken procedureel doorlopen had moeten worden, aan de laars gelapt. Het grote aantal vergaderingen achter gesloten deuren over dit onderwerp zijn een aanfluiting van de democratische meningsvorming. Zo ook de zeer moeilijke toegang tot relevante stukken. Gemertse Democratie lijkt meer voor de versiering dan een weg om tot goede planontwikkeling te komen.

Democratie moet je doen, nét als fatsoen!
Het tempo waarin de Gemeenteraad nu beslissingen moet nemen over dit plan past niet in het algemene belang van deze op handen zijnde grote historische Overdracht. De Gemeente heeft niet alleen de belangen te behartigen van de Congregatie maar ook die van haar inwoners:

mét deze poging tot bestemmingsplanwijziging.
én de drie discutabele bouwschetsen die volledig ten laste komen van de Gemeente,
én het afkopen van de convenantpartners van de paters,
is het CDA haar geloofsgenoten wel zeer terwille;
Een gewone burger zou er jaloers van worden!

Ik ben van mening dat wanneer de raad nu overhaast akkoord gaat met de voorstellen van het College zij dan instemt met het uitschrijven van een blanco cheque voor de aankoop van het kasteel en de kosten van de bouw van een derde Convent op een Historische plek in ons dorp. Daar waar we in een straal van tweehonderd meter al twee Conventen hebben waar de Gemeente zich vooralsnog nauwelijks raad mee weet...