Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maakten woensdag bekend dat er een principe-akkoord is met de Congregatie van de H. Geest over aankoop van het kasteel (zie Gemerts Nieuwsblad 7 november). Uit de toelichting van het college blijkt dat er nog talloze vragen niet zijn opgehelderd. Op de eerste plaats is er nog steeds geen totaalplan voor de herbestemming van het kasteel.

De gemeente meldt weliswaar dat zich twee nieuwe kandidaten hebben gemeld (Stichting Goed Wonen en de Atlant Groep), maar welke rol deze twee partijen gaan vervullen én hoeveel geld zij meebrengen, is niet helder. Beide organisaties hebben volgens burgemeester Van Maasakkers nog niet besloten of ze überhaupt gaan deelnemen: 'Dat is nog onderwerp van overleg'.

Aankoop
Ook de totale investering die met de aankoop van het kasteel is gemoeid, roept veel vragen op. Volgens de gemeente zou het gaan om vijf miljoen euro voor kasteel en landerijen en nog eens twee miljoen euro voor aankoop van de ommuurde tuin. Met name dat laatste bedrag is curieus. In documenten die het college naar de gemeenteraad heeft gezonden staat dat 'dit bedrag aan de Congregatie wordt uitbetaald, omdat er anders een te groot gat zit tussen het bod van de gemeente en de vraagprijs van de Congregatie. Deze aankoopkosten worden ingebracht bij de woningbouwplannen in het Convent'.

Ook de procedurekosten (80.000 euro) die de Congregatie tot dusver heeft gemaakt, worden volledig door de gemeente betaald. Daarbovenop komen de kosten voor het afkopen van de uitgaven van de andere convenantpartijen. Hoe groot dat bedrag is, is niet bekend. Bovendien zijn de kosten van alle lopende onderzoeken nog buiten beschouwing gelaten. Vreemd: burgers die met een bouwplan naar de gemeente stappen, moeten deze kosten doorgaans uit eigen zak betalen.

Bebouwing ommuurde tuin
Ondanks alle onzekerheden staat één ding vast: het college blijft vasthouden aan bebouwing in de ommuurde tuin. Een gefundeerde onderbouwing voor deze drastische ingreep tegenover het poortgebouw ontbreekt echter nog steeds. Ook wethouder Verkampen kon de noodzaak voor die ingreep afgelopen zondag niet aantonen tijdens een bezoek (op zijn verzoek) aan de initiatiefgroep. Van een zorgvuldige behandeling van de ingediende zienswijzen is evenmin sprake. De indieners (1.683 in totaal) hebben ruim tien weken ná het verlopen van de bezwaartermijn nog steeds geen reactie van de gemeente ontvangen. Om nog maar te zwijgen van een inhoudelijke behandeling. Wij vinden deze handelwijze uitermate onbeleefd.

Omgekeerd eiste het college vorige week dat de gemeenteraad op 11 november (5 dagen na bekendmaking van de nieuwe plannen) een beslissing over aankoop van het kasteel + wijziging van de bestemmingsplanprocedure (bouwen in de ommuurde tuin is in strijd met het bestemmingsplan) + een nieuwe bouwschets zou nemen. De raadsleden hebben daar op het laatste moment een stokje voor gestoken. Dat verdient lof! Dat de raad vervolgens zo snel instemt met een nieuwe beslisdatum, een week later op 18 november, komt niet sterk over. Hier geldt het gezegde: haastige spoed is zelden goed! Betreurenswaardig is verder dat de raad opnieuw heeft ingestemd met een bijeenkomst achter gesloten deuren op 11 november. Waarom worden de plannen niet open op tafel gelegd, zodat de inwoners van Gemert-Bakel zelf een gefundeerd oordeel kunnen vormen?

Procedure
Afgelopen jaar is diverse keren gebleken dat het college de procedure rond de herbestemming van het kasteel veel te rooskleurig heeft voorgesteld. Achteraf blijkt telkens opnieuw dat de zaken toch nét iets anders liggen. In de stukken die vorige week naar de raad zijn gezonden staat bijvoorbeeld dat het standpunt van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumentenzorg (RACM) 'is meegewogen'. Dat is niet juist. De RACM geeft pas een advies, nadat de gemeente een aanvraag heeft ingediend. Dat is nog steeds niet gebeurd. Verder suggereert wethouder Verkampen dat de provincie akkoord zou zijn met de nieuwe bouwplannen. Ook dat is voorbarig. Die bevestiging krijgt hij op z'n vroegst, nadat de raad een besluit heeft genomen en niet eerder.

De gemeenteraad heeft bij herhaling aangegeven dat zij pas een beslissing zal nemen als er een totaalplan op tafel ligt. We stellen vast dat dit totaalplan er nog steeds niet is en vinden het daarom onverantwoord dat de raad op 18 november een beslissing neemt over de aankoop van het kasteel. Verder is het niet meer dan redelijk dat de raad voldoende tijd krijgt voor een gedegen en afgewogen beslissing over de 1.683 ingediende zienswijzen.

Jan van Hoof, Wim van den Hout, Simon van Wetten, Wilma van Zeeland en Jacques van Lankveld namens de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' Reacties: St. Severustraat 25 of www.kasteelgemert.nl

Initiatiefgroep: Brief aan alle raadsfracties

Extra raadsvergadering: Vergaderstukken 18 november