Komende donderdag, 9 oktober, staat de Gebiedsvisie Gemert-West op de agenda van de gemeenteraad. Een omstreden onderdeel in dit rapport is de rode contour rondom de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Deze rode contour is in opdracht van burgemeester en wethouders getekend en moet de weg vrij maken voor de bouw van een appartementencomplex. De landschapsarchitect die het rapport heeft opgesteld, zei tijdens een inspraakavond op 14 mei het oneens te zijn met deze rode contour.

"We hebben opdracht gekregen om een rode lijn rond de ommuurde tuin te tekenen. Wij hebben ons er ook over verbaasd. Dit past niet in onze visie", aldus architect Danz. Zij kreeg van de 110 aanwezigen die avond zelfs een bescheiden applausje voor deze openhartige uitspraak.

Behalve bovenstaand voorval, kleven er nog veel meer bezwaren aan de procedure die de gemeente in deze zaak heeft gevolgd. Zo is de afspraak dat er 'vóór eind juni' nog drie inspraakavonden zouden volgen voor de deelgebieden Pandelaar, Bloemerd en kasteel / Witte Brug niet nagekomen. Gemertenaren die reikhalzend uitkeken naar een aankondiging voor deze avonden kwamen bedrogen uit. Bij nader inzien besloot de gemeente deze bijeenkomsten niet openbaar te houden, maar uitsluitend een select gezelschap van 'aanwonenden en direct belanghebbenden' uit te nodigen.

Maar zelfs toen speelde willekeur een rol: de ene buurman kreeg wel een uitnodiging; de andere niet. Verder lieten de verslagen van deze avonden lang op zich wachten en bleken uiteindelijk vaag en onvolledig. Zelfs raadsleden klaagden hierover tijdens de opiniërende raadsvergadering van 24 september. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de uitspraak van architect Danz volledig ontbreekt in het verslag van 14 mei.

Komende donderdag staat de Gebiedsvisie op de agenda van de gemeenteraad. Inwoners die verwachten dat daarin hun reacties zijn meegenomen, komen opnieuw bedrogen uit. Ronduit stuitend is daarom de aankondiging die afgelopen vrijdag in de gemeenterubriek stond: 'De bijeenkomsten hebben geen onoverkomelijke bezwaren opgeleverd, behalve de discussie over de ommuurde tuin, de golfschool en de opmerkingen van de heem(kundekring). Indien de drie punten verwerkt worden, kan het concept gebiedsvisie Gemert-West vastgesteld worden.'

Er staat letterlijk: 'Indien de drie punten verwerkt worden.' Wat schetst onze verbazing? In de Gebiedsvisie noch in het raadsvoorstel is niets, maar dan ook totaal niets, met de reacties van inwoners gedaan. Zelfs de toezegging van wethouder Harrie Verkampen op woensdag 24 september om in het raadsvoorstel 'rekening te houden met de opmerkingen ten aanzien van de ommuurde tuin' zijn niet nagekomen. Met andere woorden: in Gemert-Bakel is inspraak niet meer dan theater.

Met uitzondering van Lokaal Liberaal en Realisten 2006 is de rol van de raad tot dusver zwak, omdat is nagelaten de cultuurhistorische waarde van het gebied als leidend uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de visie zoals onder meer is vastgelegd in het bestemmingsplan, de Cultuurhistorische Waardenkaart Brabant en de Monumentenwet. Zwak, omdat een raadsmeerderheid het college de ruimte heeft gegeven om een vrijstellingsprocedure te starten, terwijl de noodzaak om in de ommuurde tuin te bouwen op geen enkele wijze is aangetoond en er tot op de dag van vandaag geen totaalplan is voor de toekomst van kasteel. Zwak ook, omdat de raad geen duidelijk standpunt inneemt over de ommuurde tuin, maar wel het groene licht geeft om de Gebiedsvisie op de agenda te zetten.

Boven alles is deze handelwijze in strijd met een van de belangrijkste functies van de gemeenteraad: zij dient erop toe te zien dat processen binnen de gemeente democratisch verlopen en -indien nodig- het college tot de orde te roepen wanneer democratische regels met voeten worden getreden. Afgelopen week heeft de provincie bovendien een brief naar de gemeente gestuurd, waarin staat dat de vrijstellingsprocedure (artikel 19-2), die het college heeft opgestart, in strijd is met de voorwaarden van de provincie.

Kortom, de noodzaak om de gebiedsvisie Gemert-West op dit moment te agenderen ontbreekt, is voorbarig en daarom onjuist. Wij roepen de gemeenteraad daarom op niet in te stemmen met dit voorstel. De raadsvergadering begint donderdag om 20:00 uur in het gemeentehuis en wordt integraal uitgezonden door Omroep Centraal.

Jan van Hoof, Wim van den Hout, Jacques van Lankveld, Simon van Wetten en Wilma van Zeeland namens de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!'