GEMERT - De gemeenteraad heeft donderdag 18 juni het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van het kasteel besproken dat het college van burgemeester en wethouders heeft laten opstellen door projectontwikkelaar Iris. Namens Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) plaatste Jan van Hoof vraagtekens bij de kwaliteiten van dit 'onderzoek'. In werkelijkheid was er helemaal geen sprake van een onafhankelijk onderzoek, maar van een 'presentatie' met een opsomming van scenario's en conclusies. Hoe deze tot stand zijn gekomen, viel niet te controleren: de onderliggende stukken ontbraken.

Om democratische controle te waarborgen, heeft Stichting Schoorswinkel en Omgeving vorige week per brief inzage in het haalbaarheidsrapport gevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De gemeente liet daarop mondeling weten dat 'deze stukken niet openbaar zijn, omdat ze afkomstig zijn van de convenantpartijen.' Op ons verzoek is dit in een brief aan de raad bevestigd: 'Aan de presentatie ligt geen concreet rapport ten grondslag. Wij kunnen daarom niet aan uw verzoek voldoen'.

Niet controleerbaar
Wij vinden dat een presentatie over de herbestemming van het kasteel zónder controleerbare stukken niet serieus genomen kan worden. Zeker als je daarbij optelt dat deze presentatie is opgesteld door partijen die al geruime tijd een oogje hebben op het kasteel. Sterker nog: de samensteller, projectontwikkelaar Iris, wilde afgelopen zomer nog tachtig woningen bouwen tegenover het kasteel.

Ook Jan van Mierlo plaatste namens de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' kritische kanttekeningen bij het 'haalbaarheidsonderzoek'. In de presentatie staat namelijk van alles over 'exploiteren van het kasteel', maar bijzonder weinig over het beschermen van de cultuurhistorische waarden. Hij vroeg zich af waar dit toe leidt als de resultaten straks tegenvallen. Nog meer exploiteren?

Bouwen in tuin
Hoe vaag het 'haalbaarheidsonderzoek' in elkaar zit, blijkt onder meer uit de visie op de ommuurde tuin. Onder 'Uitgangspunten en randvoorwaarden' wordt gesteld dat de 'bouw van het Convent alleen (zal plaatsvinden) als het vanuit een totaalplan nodig is'. Een paar bladzijden verder staat onder 'Uitbreidingsmogelijkheden' reeds de volgende stap vermeld: 'Nieuwbouw in de ommuurde tuin en reconstructie van de vleugels aan het poortgebouw (zal plaatsvinden) indien noodzakelijk'.

Wij vinden dat de noodzaak om in de ommuurde tuin te bouwen op geen enkele manier is aangetoond. Een half jaar geleden was het argument dat bouwen noodzakelijk was voor huisvesting van de Congregatie van de H. Geest. Met de verhuizing van de congregatie naar Gennep zou je verwachten dat dit onzalige plan nu eindelijk van tafel is. Niets is minder waar. Het college houdt deze optie nu ineens open 'als dat noodzakelijk is voor het totaalplan'. Tien tegen één dat we binnenkort de mededeling krijgen dat het haalbaarheidsplan tegenvalt en dat er toch tegenover het kasteel gebouwd moet worden…

Heleboel geld
Die kans is niet ondenkbaar, want de gemeente is van plan om 2 miljoen euro neer te tellen voor de halve hectare grond binnen de ommuurde tuin. Dat is omgerekend 400 euro per vierkante meter. Een heleboel geld voor een stukje landbouwgrond. Door zo'n ongehoord bedrag op tafel te leggen, zal de uitkomst zeer waarschijnlijk zijn: 'bouwen is noodzakelijk'. Dat is de omgekeerde wereld. Wij stellen voor om de gangbare prijs voor landbouwgrond te betalen: 20.000 euro ofwel 4 euro per vierkante meter.

De totale investering voor aankoop, restauratie en verbouwing van het kasteel wordt geraamd op 24 miljoen euro. Hiervan wil de gemeente circa 13,7 miljoen euro voor zijn rekening nemen. Vorig jaar september beweerde het college dat aankoop van het kasteel 'geen consequenties zal hebben voor de hoogte van de belastingen voor de inwoners van Gemert-Bakel'. We vragen ons af of dit nog steeds zo is.

Niet bouwen & parkeren
Gelet op bovenstaande (en andere) argumenten wijzen wij bouwen binnen de ommuurde tuin af. Ook parkeren op die locatie vinden wij geen optie. De infrastructuur van de H. Geestlaan is niet berekend op grote hoeveelheden verkeer. Bovendien doet meer verkeer ernstig afbreuk aan de huidige kwaliteiten van het gebied: uitzicht en stilte. Naar ons idee biedt de aangekondigde verhuizing van de congregatie naar Gennep dé kans om definitief af te zien van de eerder ingeslagen weg. We roepen de raad daarom nogmaals op om de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving te behouden. Zo'n unieke combinatie is te kostbaar om domweg te exploiteren. Zo'n unieke combinatie moet je koesteren!

Stichting Schoorswinkel en Omgeving / Initiatiefgroep p/a Heuvelsepad 44.