GEMERT - De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met het tekenen van een intentie-overeenkomst over de mogelijke exploitatie van het kasteel door de Jaarbeurs / Arjan van Dijk Groep. Als het plan haalbaar is, zal het definitieve contract voor aankoop van het kasteel in juli ter toetsing worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Stichting Schoorswinkel en Omgeving staat in beginsel positief tegenover dit voorstel.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft vanaf het begin gepleit voor een publieke rol van de gemeente bij het behoud van kasteel en omgeving. Het behouden van cultuurhistorische waarden is immers een taak van algemeen, maatschappelijk belang. Wat we helaas missen in het voorstel zijn concrete afspraken op welke wijze de cultuurhistorische waarden van kasteel en omgeving kunnen worden behouden en versterkt. Naar onze mening is het nieuwe voorstel erg vaag uitgewerkt met de nadruk op het exploiteren van het complex. Laat het helder zijn: een gezonde exploitatie is belangrijk, maar heldere voorwaarden en garanties dat de typische kenmerken van dit rijksmonument behouden blijven, zijn dat eveneens. En die ontbreken in het voorstel.

Totaalplan
De gemeenteraad heeft er talloze keren op gewezen dat zij pas een besluit zou nemen over de toekomst van het kasteel als er een totaalplan op tafel zou liggen. Afgelopen donderdag was dat totaalplan er nog steeds niet is. Wanneer we de werkwijze van het college van de afgelopen drie jaar overzien, moeten we constateren dat burgemeester en wethouders niet verder zijn gekomen dan het telkens opnieuw formuleren en bijstellen van een ad-hoc-beleid. De gemeente gaat onderhandelen met degene die, wel of niet toevallig, haar pad kruist. Het was beter geweest als de gemeente heldere uitgangspunten en randvoorwaarden had vastgesteld en vervolgens een adviesbureau, dus geen exploitant of projectontwikkelaar, opdracht had gegeven om de mogelijkheden voor een duurzame herbestemming te onderzoeken.

In het collegevoorstel dat afgelopen donderdag door de raad is aangenomen, is sprake van gekoppelde verkoop. De aankoop van het kasteel door de gemeente gaat namelijk pas door als er op 1 juli 2010 een definitieve overeenkomst ligt met de Jaarbeurs / Arjan van Dijk Groep. Daarnaast blijft de Congregatie van de H. Geest voor 2/9 deel eigenaar van het kasteel. Verder roept het voorstel veel vragen op. Wie heeft er straks zeggenschap over het kasteel? Wie gaat de restauratie betalen? Wie betaalt de verbouwing? Wie betaalt de plankosten die er de komende maanden worden gemaakt? En wat gebeurt er als de Jaarbeurs over een half jaar alsnog afhaakt? Allemaal vragen waarop donderdag geen helder antwoord is gegeven.

Bijdragen partners
Ook hebben we vragen over de bijdragen en rol van partners als Atlant Groep, Goed Wonen en ICC. Om met de laatste te beginnen: het ICC heeft afgelopen week zijn plannen opgeborgen in een kluis bij de notaris, omdat de gemeente zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Desondanks wordt het ICC nog steeds door de gemeente opgevoerd als toekomstig gebruiker van het kasteel. Ook wordt het tijd dat er duidelijkheid komt over de rol en financiële bijdragen van de Atlant Groep en Goed Wonen. Waarom zou een woningbouwcorporatie als Goed Wonen geld investeren in een hotel?

Tijdens de informatie-avond, vorige week dinsdag in dit gemeentehuis, gaf de Arjan van Dijk Groep een summiere toelichting op de plannen. Pas na enig doorvragen kwam naar voren dat er binnen het complex mogelijk uitbreidingen komen. Hoe en wat bleef onduidelijk. Wel werd duidelijk dat er binnen de ommuurde tuin een parkeerterrein zal worden aangelegd. Volgens wethouder Verkampen werd ook nog aan alternatieve oplossingen gedacht. Welke dat zijn, wilde hij niet zeggen.

Behoud erfgoed
Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft zich altijd ingezet vóór behoud van de cultuurhistorische waarden van kasteel én de groene omgeving rond het complex. Daar hoort de ommuurde tuin en de historische H. Geestlaan onlosmakelijk bij. Wij vinden namelijk dat de omgeving van het kasteel gevrijwaard moet blijven van grote hoeveelheden autoverkeer, zodat mensen in alle rust kunnen genieten van dit culturele erfgoed. We hopen dan ook dat betrokken partijen in juli met een concreet voorstel komen, waarin antwoord wordt gegeven op alle openstaande vragen en waaruit blijkt dat de cultuurhistorische waarden van kasteel en omgeving worden behouden en versterkt.

Klik voor volledige inspreektekst: SSO blijft opkomen voor behoud omgeving kasteel

Stichting Schoorswinkel en Omgeving, p/a Heuvelsepad 44.