GEMERT - Het Eindhovens Dagblad meldt vandaag dat een publicatie van een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) over de bouwplannen tegenover het kasteel tot verwarring heeft geleid bij de gemeente Gemert-Bakel. Volgens de krant liet de provincie gisterochtend door een 'ambtelijk foutje' het bericht uitgaan dat het provinciebestuur afgelopen dinsdag heeft besloten géén vrijstelling te verlenen voor woningbouw in de ommuurde tuin tegenover het kasteel op grond van artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Naar aanleiding van een telefoontje van wethouder Harrie Verkampen (CDA) antwoordde gedeputeerde Paul Rüpp (CDA) volgens het Eindhovens Dagblad dat 'het besluit van GS is uitgesteld en dat er dus nog niets is besloten'. Een woordvoerder van de provincie zei desgevraagd tegen de krant dat het zou gaan om 'een ambtelijk foutje, dat later op de dag is teruggedraaid. "Er is intern het een en ander misgegaan en bovendien was de formulering dat 'het verlenen van een vrijstelling op grond van artikel 19 niet mogelijk is' te kort door de bocht."

Verwijderd besluit
Op de inderhaast van de website van de provincie verwijderde besluitenlijst stond letterlijk onder punt 8. Bouwplannen bij kasteel Gemert:

'De gemeente Gemert-Bakel heeft het voornemen bebouwing toe te staan bij kasteel Gemert op basis van artikel 19. De GroenLinks-statenfractie heeft vanuit cultuurhistorisch perspectief hierover vragen gesteld. Gedeputeerde Staten antwoorden dat zij de gemeente Gemert-Bakel inmiddels hebben laten weten, dat het verlenen van een vrijstelling op grond van artikel 19 niet mogelijk is.'

Volgens het Eindhovens Dagblad is het college van burgemeester en wethouders hiervan vorige week in een brief op de hoogte gesteld. Een woordvoerder van de provincie stelt dat deze brief als een 'ambtelijk signaal' moet worden gezien. "Het kan zijn dat GS dit advies overneemt, maar het kan ook zijn dat ervan wordt afgeweken." De krant meldt verder dat het 'volgens burgemeester Jan van Maasakkers voor de gemeente niet uitmaakt of de procedure via lid 1 of lid 2 moet worden gevolgd'.

'Advies provincie'
Wethouder Verkampen verklaarde woensdag 1 oktober op de website van het Gemerts Nieuwsblad: "Een artikel 19 procedure is altijd toegestaan. We hadden ook gewoon voor een 19.1 procedure kunnen kiezen, waarbij de stukken aan de provincie worden voorgelegd. Dat was voor ons geen probleem geweest, maar de provincie adviseerde ons om voor een artikel 19.2 procedure te kiezen. Dat wil zeggen: de gemeente moet het zelf doen, zonder inmenging van de provincie. Dat advies hebben we opgevolgd. Dan is het vreemd om een brief te krijgen waarin gesteld wordt dat 19.2 niet door de beugel kan."

Volgens het Gemerts Nieuwsblad heeft de gemeente Gemert-Bakel afgelopen vrijdag een brief ontvangen van de provinciale Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving waarin wordt gesteld dat 'vrijstelling op grond van artikel 19.2 niet kan worden verleend, omdat er sprake zou zijn van intensieve bebouwing'. Wethouder Harrie Verkampen zegt dat deze passage hem heeft verbaasd: "Aan artikel 19.2 zijn geen voorwaarden omtrent intensieve bebouwing verbonden."

In de toelichting 'Categorieën van gevallen ex artikel 19, lid 2, WRO van de provincie Noord-Brabant 2006' staat echter te lezen:

'Gronden met een bestemming gericht op openheid c.q. met een onbebouwd karakter zoals essentiële, structuurbepalende groenvoorzieningen, waaronder parken, natuur (ecologische verbindingszones) en agrarische doeleinden dienen in dit kader tegen bebouwing gevrijwaard te blijven. Voor de toelaatbaarheid van de aard van bebouwing en functie vormen de ruimtelijke uitgangspunten van het bestemmingsplan, zowel stedenbouwkundig als functioneel de leidraad. Projecten dienen qua aard en omvang ook te passen bij de aard, schaal en functie van de kern. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat met gebruikmaking van deze procedure in een overwegend woongebied een winkelcentrum ontstaat: beperkte detailhandel behoort wel tot de mogelijkheden. Evenmin is het toelaatbaar dat met deze procedure in afwijking van een bestemmingsplan waar hoofdzakelijk laagbouw is voorzien, hoogbouw wordt gerealiseerd. Dergelijke ontwikkelingen dienen naar onze mening binnen het kader van een bestemmingsplanherziening of via de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 en derhalve met inbegrip van provinciaal toezicht te worden afgewogen.'

Bronnen: Eindhovens Dagblad | Gemerts Nieuwsblad | Criteria Art. 19 lid 2 provincie | GroenLinks Brabant

­