GEMERT - Bureau BAAC uit 's-Hertogenbosch is maandagochtend 22 september in opdracht van het gemeentebestuur begonnen met een zogeheten proefsleuvenonderzoek naar de archeologie van de ondergrond in de ommuurde tuin. 'Vanwege het spoedeisende karakter van deze werkzaamheden is de opdracht gegund aan bureau BAAC. Omdat dit bedrijf ook het vooronderzoek heeft gedaan, zal dit kosten en tijd besparen', aldus de notulen van B&W.

Uit eerder uitgevoerd bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) door bureau BAAC blijkt dat aan deze locatie een hoge archeologische verwachting wordt toegekend. Deze verwachting geldt met name ten aanzien van het aantreffen van archeologische resten in de top van de fluvioperiglaciale afzettingen uit de Middeleeuwen en oudere perioden, bijvoorbeeld nederzettingsterreinen.

In het esdek zijn met name archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd te verwachten. BAAC verwacht dat de archeologische resten uit deze perioden te maken hebben met een schuur die op deze locatie gestaan moet hebben en die onderdeel uitmaakte van het kasteelcomplex.

Het uitvoeren van dit archeologisch onderzoek wil overigens niet zeggen dat de Congregatie van de H. Geest toestemming heeft om op deze locatie te gaan bouwen. Die procedure loopt momenteel en is nog lang niet afgerond.

­