[voorbeeldbrief]

Gemeente Gemert-Bakel
College van burgemeester en wethouders
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO)
p/a Hopveld 10
5421 CE Gemert

BETREFT: Zienswijze ten aanzien van het voornemen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Centrumgebied 1997 ex artikel 19 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de bouw van 28 woningen, religieuze voorzieningen en bijbehorende parkeergelegenheid op het perceel kadastraal bekend staande als N591 te Gemert en plaatselijk bekend staande als Heilige Geestlaan ongenummerd.

Gemert, 21 augustus 2008

Geacht college,

Door middel van deze brief met bijlagen brengt het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) haar zienswijze in tegen uw voornemen om vrijstelling te verlenen op het bestemmingsplan Centrumgebied ex artikel 19 lid 2 WRO om de bouw van 28 woningen, religieuze voorzieningen plus parkeergelegenheid in de ommuurde tuin tegenover het kasteel van Gemert mogelijk te maken.

Het bestuur van SSO en de binnen deze stichting opererende initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur' kunnen zich niet met uw voornemen verenigen, omdat zij van mening zijn dat onderhavige locatie onderdeel uitmaakt van een cultuurhistorisch waardevol gebied, een innige relatie heeft met de kleinschalige bebouwing en padenstructuur van Schoorswinkel en tevens onderdeel is van het Rijksmonument 'Complex Historische Buitenplaats Kasteel Gemert'. Om die redenen vinden wij dat genoemde locatie en omgeving gevrijwaard dient te blijven van bebouwing.

Wij vinden de ruimtelijke onderbouwing waarop u uw voornemen baseert op talloze punten slecht, niet onderbouwd en derhalve onvolledig, ontoereikend en niet overtuigend. Verder vinden wij dat u ten aanzien van onderhavig verzoek ten onrechte gebruik maakt van ex artikel 19 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening.

Als bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving achten wij ons statutair verplicht op te komen voor behoud van de karakteristieke eigenschappen van het gebied Schoorswinkel en omgeving, een evenwichtige inrichting van het gebied op het terrein van ruimtelijke ordening en te streven naar behoud van het milieu en bescherming van de natuur.

Download: Bezwaarschrift Initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'

­