DEN BOSCH – Het provinciebestuur van Brabant wil een actieve rol gaan spelen bij de herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed. In plaats van subsidie te geven en af te wachten, wil de provincie zelf een grotere rol gaan spelen. De provincie vreest dat anders marktpartijen het voor het zeggen krijgen bij de invulling van waardevolle erfgoederen, aldus bericht het Eindhovens Dagblad vandaag.

De krant citeert gedeputeerde Brigite vanHaaften (CDA): “In plaats van alleen stenen subsidiëren en lijdzaam afwachten, willen we ons veel actiever opstellen. We willen meer invloed op wat er met monumenten gebeurt en participeren." Dit standpunt staat ook in een notitie die naar Provinciale Staten is gezonden.

Inhaalslag
De afgelopen jaren stak de provincie veel geld en energie in het opknappen van monumenten. “Er was sprake van een inhaalslag. Maar nu moet de provincie zorgen dat al die monumenteí een lange toekomst hebben", aldus de gedeputeerde. Cultureel erfgoed heeft volgens haar alleen overlevingskans als de samenleving er zélf de schouders onder zet.

“Brabant, het land van kerktorens en industriële schoorstenen, telt vele honderden monumenten. De overheid heeft niet het geld om ze allemaal in stand te houden. Als provincie willen we het slimmer spelen: we willen een meer stimulerende en adviserende rol. Het gaat niet om de stenen, maar om de ziel van een gebouw. Achter elk monument zit een verhaal van het ontstaan, het gebruik en de ontwikkeling. Je moet zorgen dat dit verhaal gaat leven zodat erfgoed betekenis en waarde krijgt voor een groot publiek. Daardoor creëer je draagvlak en dan groeit de kans op behoud.”

Omgeving
Van Haaften wil mensen bewuster maken dat monumenten niet op zichzelf staan maar onlosmakeliik verbonden zijn met hun omgeving. “Als je het Evoluon in Eindhoven inklemt tussen twee torenflats, dan vermindert de beeldbepalende waarde van het monument. Dat moet je voorkomen.” Een vinden van een passende (her)bestemming is daarom cruciaal. “Alleen dan zorg je voor een gegarandeerde toekomst."

De gedeputeerde wil meer regie naar de provincie trekken, omdat marktpartijen volgens haar de cultuurhistorische waarde van monumenten ondergeschikt kunnen maken aan commerciële belangen. Geslaagde voorbeelden van herbestemming noemt Van Haaften de Bossche Verkadefabriek tot cultuurtempel en de verdedigingswerken van de Zuiderwaterlinie tot onder meer horeca.

Middelen
Speerpunt voor Brabant is het vernuftig herbestemmen van grootschalige cultuurhistorische complexen zoals kloosters en industrieel en militair erfgoed. Daar is zestig miljoen euro voor beschikbaar. Van Haaften ziet de provincie daarbij in de rol van makelaar. “Wij kunnen partijen bij elkaar brengen die samen kunnen werken aan de toekomst van zo'n complex.”

Bron: Eindhovens Dagblad

­