Bestuur heemkundekring tegen bouwen in ommuurde tuin

GEMERT - 'Heemkundekring de Kommanderij Gemert heeft met verbazing en ontzetting kennis genomen van de vrijdag openbaar gemaakte plannen met het Kasteel in Gemert en de omgeving ervan. De bezwaren van het bestuur richten zich tegen het bouwen van 60 woningen aan de H. Geestlaan', aldus een persbericht van de heemkundekring. 'Maar onze ledenvergaderingen hebben tot nu toe ook steeds bedenkingen geuit, tegen het bouwen in de ommuurde tuin. De vrees dat dit zou leiden tot bebouwing van het open gebied aan de Hoef, blijkt niet ongegrond nu er nog 3 ommuurde woonblokken met telkens 20 woningen geclaimd worden.'

Het bestuur vervolgt: 'De cultuurhistorisch unieke situatie aan de Westzijde van Gemert, die al in de 15e eeuw is ontstaan is de reden waarom ons standpunt was, en is: niet bouwen in de ommuurde tuin. Ook in het concept van de Gebiedsvisie West, die onlangs is gepresenteerd, is het bebouwen van het genoemde gebied, vanwege het unieke karakter ervan, uitgesloten. Wel werd de indruk gewekt als zou de Heemkundekring voorstander zijn van het bebouwen van de ommuurde tuin. Het tegendeel is waar.'

'Tot nu toe was de benadering van bestuur en het merendeel van de ledenvergaderingen dat daar grote bezwaren tegen bestonden. Dit standpunt is ook enkele malen, schriftelijk gecommuniceerd met het gemeentebestuur. Onze jaarvergadering in maart jongstleden, heeft deze benadering nog eens bekrachtigd. En zolang een ledenvergadering dat niet herroept blijft dat standpunt in stand.'

'Wij hopen dat er een acceptabele oplossing komt voor de huisvesting van de Paters van de H. Geest, maar bebouwing aan de H. Geestlaan kan wat ons betreft geen deel uitmaken van de plannen', aldus het persbericht van het bestuur van heemkundekring De Kommanderij Gemert.