College legt argumenten tegen bouwen naast zich neer

Zicht op kasteel vanuit HopveldGEMERT - Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren in een brief laten weten dat zij de argumenten tegen de bouwplannen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel naast zich neerlegt. In de brief kondigt het college aan dat de gemeente Gemert-Bakel, ondanks het vertrek van de Congregatie van de H. Geest naar Gennep, besloten heeft de aanvraag voor een monumentenvergunning in behandeling te nemen.
 
In totaal zijn er in de periode 12 januari tot 20 februari 609 zienswijzen ingediend tegen het voornemen om een monumentenvergunning te verlenen. Hieronder bevonden zich 493 zienswijzen van inwoners uit Gemert-Bakel en de zienswijzen van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS), Vrienden van de Brabantse Kastelen en Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) en de daaraan gelieerde initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'.

Gevoelsmatige argumenten
De zienswijzen van deze indieners waren gericht tegen de ingrijpende bouwplannen van een Convent in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Daarmee dreigt een eeuwenoud, historisch waardevol monument plus rustieke omgeving te worden aangetast. Het college is echter van oordeel dat de ingediende zienswijzen in veel gevallen 'niet gegrond' zijn, omdat onder meer sprake zou zijn van gevoelsmatige, verkeerskundige of milieutechnische argumenten.

Wat betreft de 'overige argumenten' geeft het college aan 'niet de mening te delen van de appelanten'. Het gaat daarbij om onderwerpen als de cultuurhistorische onderbouwing, het verloren gaan van openruimte en het aantasten van zichtlijnen op het kasteel, bebouwingstypologie en het geven van een hogere prioriteit van de herbestemming van het kasteel boven de aanwijzing tot buitenplaats. Verder geeft het college aan dat een groot aantal zienswijzen 'buiten beschouwing kunnen worden gelaten'.

Nieuwe bezwaarprocedure
In de brief kondigt het college aan, ondanks het vertrek van de Congregatie van de H. Geest naar Gennep, door te gaan met de aanvraag voor de monumentenvergunning. Als argument voert het college op 'dat de gemeente namelijk wil toetsen of bebouwing binnen de ommuurde tuin haalbaar is, mocht uit vanuit het totaalplan voor de herbestemming van het kasteel noodzakelijk zijn'.

Concreet betekent dit dat het college de definitieve procedure voor het verlenen van een monumentenvergunning gaat opstarten. Nadat deze is gepubliceerd in de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad kan iedereen daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) en de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' beraden zich op dit moment over vervolgstappen. U hoort nog van ons! Donderdag 18 juni zullen we in elk geval gebruik maken van het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering.
 
Toelichting
  • Indien sprake is van een 'voornemen' kunnen mensen daartegen een zienswijze indienen. Een voornemen is dus een plan of idee dat nog geen definitief karakter heeft.
  • Indien sprake is van een 'aanvraag' kunnen mensen daartegen een bezwaarschrift indienen. Een aanvraag is dus een procedure om het beoogde doel (in dit geval bouwen in de ommuurde tuin) daadwerkelijk mogelijk te maken.
 
Vragen
Indien u vragen heeft over de brief van de gemeente of over de bezwaarprocedure, kunt u contact opnemen met de initiatiefgroep via dit e-mailformulier.