ICC: 'Gemeente komt afspraken niet na; plan in kluis'

ICCGEMERT - Het Internationaal Coöperatief Centrum (ICC) Kasteel Gemert heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Gemert-Bakel laten weten dat zij ontevreden is over de werkwijze van de gemeente. 'Door de bestaande onduidelijkheid over het vervolg in combinatie met de nog openstaande inhoudelijke issues hebben we er voor gekozen om de huidige versie van ons plan niet over te dragen aan de gemeente maar te deponeren bij de notaris', schrijft het ICC in de brief.
 
Hierna volgt de integrale inhoud van de brief van het ICC aan college en raad:
 

Gemeente komt afspraken niet na, plan ICC in kluis van notaris

 
Al gedurende lange tijd heeft stichting Internationaal Coöperatief Centrum - Kasteel Gemert (ICC) veel tijd en geld geïnvesteerd om te komen tot een Internationaal Coöperatief Centrum en een duurzame herbestemming van kasteel Gemert. Het laatste half jaar hebben we dat gedaan met de gemeente en met Atlant. Dit traject heeft ons echter niet opgeleverd wat we op basis van het raadsbesluit hadden mogen verwachten. Over een aantal belangrijke onderwerpen bestaat vooral daarom nog steeds grote onduidelijkheid waardoor een rendabele duurzame herbestemming alleen maar moeilijker is geworden. Dit is voor ICC de reden geweest om uiteindelijk het eigen plan zelfstandig verder uit te werken. Dit plan geniet de steun van diverse organisaties, waaronder de paters van de Congregatie van de Heilige Geest. Het plan ligt nu veilig in de kluis bij de notaris totdat de gemeente meer duidelijkheid geeft.

Toelichting
Op 2 april 2009 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel besloten dat de gemeente samen met Atlant en ICC een totaalplan uit zou gaan werken. De sturing en projectleiding lag in handen van de gemeente. Het project is helaas als gevolg van onduidelijke communicatie binnen en door de gemeente en tekortschietende projectleiding bijzonder rommelig verlopen. Belangrijke onderdelen zijn niet afgerond: de financiering van niet gesubsidieerde restauratiekosten, mogelijke subsidies, een oplossing voor toekomstige parkeer- en verkeersstromen, de toekomstige eigendomsverhoudingen etc. Deze onduidelijkheden maken het vrijwel onmogelijk een betrouwbare exploitatieopzet te maken. Zo was de investering in de ommuurde tuin bedoeld om het totaalplan te ondersteunen, nu is de ommuurde tuin echter meer dan twee miljoen euro extra ballast voor de toekomstige exploitatie.

Bij een project als de herbestemming van het kasteel is subsidie altijd een belangrijke factor. De hoogte van de te verwachten subsidie is op dit moment maar een fractie van de subsidie die op vergelijkbare projecten (zoals bijvoorbeeld Willibrordhaeghe in Deurne) beschikbaar is gekomen. Een gevolg van mogelijk lang lopende procedures is, dat voor een toekomstige exploitant niet duidelijk is wanneer met de exploitatie gestart kan worden. Het is ook niet duidelijk wie de eventuele risico's als gevolg van vertraging voor zijn rekening zal nemen. Dit is een groot risico voor zowel de exploitant als de gemeente.

In november ging de gemeente in gesprek met een nieuwe potentiële exploitant (de Jaarbeurs). De gemeente heeft de achterstand in het project gebruikt als argument  voor deze beslissing. Deze achterstand is nota bene grotendeels door de gemeente / projectleiding zelf veroorzaakt. Daarna heeft de gemeente er voor gekozen om twee sporen naast elkaar te gaan laten lopen. De gemeente heeft toen wel ingestemd om een gezamenlijk gesprek te organiseren tussen ICC en de Jaarbeurs hetgeen niet gebeurd is. Partijen die mogelijk moesten gaan samenwerken mochten daarna van de gemeente niet  meer met elkaar overleggen.

Na deze ongelukkige keuze hebben we onze energie gezet op het verder uitwerken van het plan zoals wij dat voor ogen hebben. Het plan is gereed en voldoet aan de eerder afgesproken uitgangspunten en randvoorwaarden. De essentiële onderdelen die nodig zijn voor een totaalplan zijn hier in opgenomen. Het plan in de door ons geschetste opzet is economisch haalbaar. In het plan is de notitie van Atlant Re-integratie BV voor de basisvoorzieningen verwerkt. We willen benadrukken dat onze samenwerking met Atlant uitstekend is verlopen met een open constructieve houding van twee kanten. Ons plan geniet de steun van de paters en van vele organisaties zoals onder andere Wageningen universiteit Wur, Nijenrode business school, Has den Bosch, Rabo Foundation, ZLTO, Agriterra, Achmea en als mogelijke exploitanten Kapellerput uit Heeze en Time Out uit Gemert.

Ondanks vragen van onze kant eind december is niet duidelijk geworden hoe de gemeente om zou gaan met de informatie die door ons aan de gemeente ter beschikking zou worden gesteld. Door de bestaande onduidelijkheid over het vervolg in combinatie met de nog openstaande inhoudelijke issues hebben we er voor gekozen om de huidige versie van ons plan niet over te dragen aan de gemeente maar te deponeren bij de notaris. Wij vragen begrip aan de raad dat wij ook van het college verwachten dat er respectvol wordt omgegaan met onze inbreng. De akte met een verklaring over de ingeleverde documenten is in kopie bijgevoegd. De getekende intentieverklaringen van bovenstaande partijen zijn ook opgenomen in de set documentatie die bij de notaris in bewaring is gegeven.

Door de onduidelijkheid over de status en het vervolg hebben we tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van afgelopen donderdag de aanwezigen slechts op hoofdlijnen kunnen informeren. Raadsleden kunnen ons echter benaderen als er behoefte bestaat aan informatie over het plan en de totstandkoming. Wij zullen vragen graag beantwoorden.

Vervolg
Het project heeft niet opgeleverd wat mogelijk zou zijn geweest bij het goed functioneren van de projectorganisatie. Het is voor ons onduidelijk welk plan het college van Burgemeester en Wethouders nu als totaalplan aan de gemeenteraad voor gaat leggen. Het primaire doel van ICC  is en blijft het tot stand brengen van hét coöperatieve centrum van Nederland in Gemert wat overigens meer dan alleen ideëel  is . Dit beperkt zich niet tot een zetel in het poortgebouw maar stelt ook eisen aan de verdere invulling van het gehele kasteelcomplex. Derhalve zullen er open gesprekken met mogelijke exploitanten gevoerd dienen te worden. Wij zijn er van overtuigd dat met de huidige ingrediënten de realisatie van een totaalplan mogelijk is. Graag blijven we meewerken aan de verdere planvorming, echter niet meer op de manier waarop het afgelopen half jaar verlopen is.

Hoogachtend,

Tiny Janssen
voorzitter stichting ICC - Kasteel Gemert
Telefoon: 0492-351266
www.icc-kasteelgemert.nl